Εργασίες ΠΔΕ

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 101 – Αρχές Διοίκησης – 2022/23

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 102 – Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων – 2022/23

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 103 – Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι – 2022/23

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 152 – Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων – 2022/23

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 153 – Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ – 2022/23

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 353 – Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου – 2022/23

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 401 – Ηγεσία – 2022/23

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 403 – Διεθνές Marketing – 2022/23

ΑΠΚΥ | ΠΔΕ 451 – Πολιτική της Επιχείρησης – 2022/23