Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. MBA 50

Economics for Managers

Στο πρώτο μέρος θα εφαρμόσετε τον τύπο CIP, προκειμένου να υπολογίσετε τις προθεσμιακές ισοτιμίες των δύο νομισμάτων σε σχέση με το € και στη συνέχεια θα τις συγκρίνετε με τις αγοραίες του πίνακα. Οι διαφορές δείχνουν τη δυνατότητα να αποκομίσετε κέρδη μέσω arbitrage. Η καλύτερη επιλογή είναι η λήψη δανείου από την Ελλάδα κι η επένδυση του ποσού στο ΗΒ.

Στο δεύτερο ερώτημα θα εφαρμόσετε αρχικά τον τύπο υπολογισμού του απόλυτου PPP και στη συνέχεια θα εκτιμήσετε την RE ισοτιμία, με τη βοήθεια της σταυροειδούς ισοτιμίας μεταξύ των δύο νομισμάτων. Θα παρατηρήσετε πως το HUF είναι υποτιμημένο κατά περίπου 30% σε σχέση με τη CZK.

Αρχικά θα σχηματίσετε έναν πίνακα με τις τιμές των GDP, C, G, I και TB (Exports-Imports) και στη συνέχεια θα σχεδιάσετε στο Excel πίτες για κάθε έτος. Επόμενο βήμα θα είναι να σχεδιάσετε στο ίδιο γράφημα εισαγωγές κι εξαγωγές, προκειμένου να παρατηρήσετε τη σύγκλιση των δύο καμπυλών στο πέρασμα των χρόνων. Στο τέλος θα υπολογίσετε το Ισοζύγιο των Τρεχουσών Συναλλαγών βάσει του τύπου CA=TB+NFIA+NUT και θα σχεδιάσετε την καμπύλη γραφικά μέσω του Excel.

Αρχικά θα αποδείξετε τη δυνατότητα άσκησης τριγωνικού arbitrage υπολογίζοντας τη σταυροειδή ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων. Έπειτα θα περιγράψετε το πως η αύξηση στη ζήτηση για USD θα μειώσει τη μεταξύ τους ισοτιμία, ώστε να επαναφέρει την αγορά σε ισορροπία. Όπως θα παρατηρήσετε όμως, η επιβολή δασμών στις συναλλαγές θα ακυρώσει την αρχική δυνατότητα άσκησης τριγωνικού arbitrage. Το επιπλέον κόστος προκύπτει μεγαλύτερο από το όφελος που θα επέφερε το arbitrage.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. MBA 50

Economics for Managers

Τις ευθείες ίσου κόστους και το κόστος παραγωγής θα τα συναντήσετε στην ενότητα 4.2 του 2ου τόμου σας. Για τη θεωρία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, θα μελετήσετε την ενότητα 1.4.2, η οποία κι αναλύει τον τρόπο που λειτουργεί το κόστος ευκαιρίας. Το τελευταίο είναι πρακτικά συνώνυμο με τη σχετική τιμή (d).

Εδώ έχετε πρακτικά ένα δυοπώλιο Cournot, στο οποίο ισχύει η ισορροπία Nash (ενότητα 5.3.1). Όπως θα παρατηρήσετε, σε αυτή την περίπτωση οι δύο επιχειρήσεις έχουν το μέγιστο όφελος όταν συμφωνήσουν να παράγουν από μισό της μονοπωλιακής ποσότητας. Για να βρείτε την ποσότητα αυτή, θα χρειαστεί αρχικά να λύσετε την εξίσωση ζήτησης ως προς P, βάσει των δεδομένων της εκφώνησης.

Για να λύσετε αυτή την άσκηση θα χρειαστεί αρχικά να ολοκληρώσετε τις MPK, ώστε να βρείτε τις συναρτήσεις παραγωγής. Το εισόδημα εργασίας και κεφαλαίου προκύπτει από τον τύπο του MPK (δείτε σχετικά εδώ).

Στην περίπτωση που τα κεφάλαια κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των κρατών, οι δύο MPK θα εξισωθούν και σε περίπτωση που υπόκεινται σε φόρους, θα χρειαστεί να υπολογίσετε το επιπλέον κόστος δανεισμού της χώρας που λαμβάνει κεφάλαιο (εκείνης με τη μεγαλύτερη τιμή MPK).

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. MBA 50

Economics for Managers

Στο πρώτο μέρος θα αναφέρετε πως, από τη στιγμή που η αγορά είναι τελείως ελαστική, οποιάδηποτε αλλαγή τιμής θα οδηγήσει τη ζητούμενη ποσότητα στο 0. Συνεπώς η φορολόγιση θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους παραγωγούς. Το γράφημα θα έχει τη μορφή της σελίδας 20 των σημειώσεων/διαφανειών σας.

Στο δεύτερο μέρος, θα υπολογίσετε κατά τις τιμές ισορροπίας, τις ελαστικότητες προσφοράς και ζήτησης, το συντελεστή επιβάρυνσης του φόρου και τα πλεονέσματα καταναλωτών και παραγωγών. Από τα παραπάνω θα βρείτε το ποσοστό του φόρου στο 48%, το οποίο αντιστοιχεί σε 12€/πακέτο να μοιράζεται μεταξύ καταναλωτή (πληρώνει 31€) και παραγωγού (δέχεται 19€).

Στο πρώτο μέρος θα υπολογίσετε αρχικά τα οριακά κόστη σε κάθε εγκατάσταση, ώστε να εμφανίσετε την ολική παραγωγή συναρτήσει του οριακού κόστους. Παράλληλα θα βρείτε, από τα συνολικά έσοδα, τα οριακά έσοδα και θα τα εξισώσετε με τα οριακά κόστη ώστε να προκύψουν οι τιμές ισορροπίας. Έχοντας τη συνολική ποσότητα ισορροπίας, θα υπολογίσετε την ποσότητα παραγωγής κάθε εργοστασίου ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία των υπολογισμών που ολοκληρώσατε.

Στο δεύτερο μέρος, θα υπολογίσετε ξεχωριστά τα οριακά κόστη και οριακά έσοδα για κάθε πόλη, ώστε εξισώνοντας τα να οδηγηθείτε στις τιμές ισορροπίας για κάθε μία. Στα Χανιά φυσικά θα προσθέσετε το κόστος μεταφοράς από το Ρέθυμνο.

Στο πρώτο μέρος θα κάνετε απλή χρήση του τύπου της ελαστικότητας.

Η τιμή 2 που προκύπτει στο προηγούμενο ερώτημα, δείχνει πως πρόκειται για αγαθό πολυτελείας.

Στο τρίτο μέρος θα χρησιμοποιήσετε τις ελαστικότητες ζήτησης κι εισοδήματος παράλληλα, ώστε να δείξετε πως θα χρειαστεί μια μείωση της τιμής κατά 4% για να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος.

Στο πρώτο μέρος θα χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα της τελείως ανταγωνιστικής αγοράς να βρίσκεται σε ισορροπία, όταν η τιμή ισοδυναμεί με το ελάχιστο μέσο κόστος. Στη συνέχεια θα υπολογίσετε την ποσότητα που αναλογεί σε αυτή την τιμή και θα τη διαιρέσετε με την ποσότητα Qmes, ώστε να βρείτε τον αριθμό των παραγωγών. Το κέρδος τους θα είναι μηδενικό μακροπρόθεσμα.

Στο δεύτερο μέρος, θα υπολογίσετε το οριακό κόστος μέσω του ολικού και θα το εξισώσετε και πάλι με την τιμή, ώστε να βρείτε τη συνάρτηση του κάθε παραγωγού και όλης της αγοράς (πολ/ζοντας την πρώτη με τον αριθμό των παραγωγών).