Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα Τρέχουσας Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΠΔΕ 353

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Για να πετύχει ο επενδυτής το στόχο του, θα χρειαστεί να στραφεί σε ποσοστό αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο να μειώνει την τυπική του απόκλιση μέχρι το 10%. Έπειτα θα υπολογίσετε την απόδοση ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου και θα παρατηρήσετε πως είναι πράγματι μεγαλύτερη.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο επενδυτής θα καταφέρει να αυξήσει ελάχιστα την απόδοση μειώνοντας ταυτόχρονα λίγο τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

Στο πρώτο ερώτημα θα υπολογίσετε τα αθροίσματα των γινομένων της πιθανότητας κάθε σεναρίου με την αντίστοιχη απόδοσή του.

Στο δεύτερο θα αντικαταστήσετε τις προηγούμενες τιμές στον τύπο υπολογισμού του κινδύνου.

Τέλος, στο τρίτο θα υπολογίσετε τις αντίστοιχες τιμές του χαρτοφυλακίου βάσει των ποσοστών συμμετοχής κάθε χρεογράφου, ακολουθώντας τους σχετικούς τύπους.

Εδώ θα χρειαστεί να εξισώσετε το όριο συντήρησης με το πηλικό το οποίο θα έχει για αριθμητή τη διαφορά της αξίας του margin από την τιμή της μετοχής και παρονομαστή την αξία της.

Για το τέταρτο μέρος της εργασίας, θα μετατρέψετε τον αριθμητή της εξίσωσης του προηγούμενου θέματος για την περίπτωση πώλησης και θα παρατηρήσετε πως η άνοδος υπερβαίνει το margin call, το οποίο καλύπτει έως τα 3,9€ περίπου. Η δε ζημία θα υπολογιστεί ως το γινόμενο της διαφοράς της τιμής επί τον αριθμό των μετοχών.