Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΜΔΕ 60

Ηγεσία & Λήψη Αποφάσεων

Η εκφώνηση της 4ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΜΔΕ 60

Ηγεσία & Λήψη Αποφάσεων

Η επίλυση ενός προβλήματος μεγιστοποίησης αναλύεται στην ενότητα 4.2 του βιβλίου σας καθώς και στο υλικό της 5ης συμβουλευτικής συνάντησης. Τα δεδομένα της εκφώνησης θα σας οδηγήσουν στη μέγιστη μεταφορά των 495 επιβατών.

Η επίλυση ενός προβλήματος μεγιστοποίησης αναλύεται στην ενότητα 4.2 του βιβλίου σας καθώς και στο υλικό της 5ης συμβουλευτικής συνάντησης. Τα δεδομένα της εκφώνησης θα σας οδηγήσουν στο μέγιστο κέρδος των 14.600€, με τη βοήθεια του Solver.

Το πρόβλημα ελαχιστοποίησης λύνεται ανάλογα με τα προηγούμενα κι υπάρχει παράδειγμα στο υλικό της 5ης συμβουλευτικής συνάντησης. Τα δεδομένα της εκφώνησης θα σας οδηγήσουν στο ελάχιστο κόστος των 72€.

Πρόκειται για περίπτωση αναζήτησης της συντομότερης διαδρομής, η οποία επιλύεται όπως εξηγεί η ενότητα 8.4 του βιβλίου σας και πιο αναλυτικά το υλικό της 6ης ΟΣΣ.

Εδώ απαιτείται η τεχνική του ελάχιστα εκτεταμένου δένδρου, την οποία θα βρείτε στην ενότητα 8.6 του βιβλίου και πιο αναλυτικά στο υλικό της 6ης ΟΣΣ.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΜΔΕ 60

Ηγεσία & Λήψη Αποφάσεων

Αρχικά θα υπολογίσετε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση των δεδομένων από τους τύπους που σας παρέχει το τυπολόγιο της περιγραφικής στατιστικής. Έπειτα θα εφαρμόσετε την εκτίμηση της μέσης τιμής με χρήση του πρώτου τύπου του δεύτερου τυπολογίου και φυσικά τον πίνακα της κατανομής Ζ.

Εδώ θα ανατρέξετε στο β’ μέρος του τυπολογίου της στατιστικής (έλεγχος υποθέσεων) και πιο συγκεκριμένα στον πρώτο του τύπο, ώστε να δείτε αν επαληθεύει το επίπεδο σημαντικότητας του 99%.

Στο θέμα αυτό σας ζητείται ο έλεγχος για τη διαφορά των μέσων τιμών μεταξύ δύο πληθυσμών, ο τύπος υπολογισμού της οποίας βρίσκεται στο Β.2 του τυπολογίου της στατιστικής.

Η εξίσωση απαιτεί τις τιμές των β, οι οποίες αποτυπώνονται στη στήλη COEFFICIENTS του πίνακα και την τιμή του R^2 που εμφανίζεται στη δεύτερη και τρίτη (προσαρμοσμένο) γραμμή. Οι μεγάλες τιμές των β δείχνουν έντονη εξάρτηση της εξίσωσης από τις τιμές των δύο μεταβλητών, ενώ η τιμή του R^2 δείχνει μια ικανοποιητική προσαρμογή (κοντά στη μονάδα) της παλινδρόμησης στα δεδομένα.

Θα χρειαστείτε τη συνάρτηση regression από τα data tools του MS Excel, ώστε να κατασκευάσετε τους πίνακες με τη μορφή της προηγούμενης άσκησης. Στη συνέχεια θα εκτιμήσετε το β του καπνιστή και στο τελευταίο ερώτημα θα κάνετε αντικατάσταση των τιμών που δίνονται στις Χ, Υ, Ζ της εξίσωσης της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΜΔΕ 60

Ηγεσία & Λήψη Αποφάσεων

Οι τύποι των μέτρων περιγραφικής Στατιστικής που σας ζητούνται, βρίσκονται στο τυπολόγιο της πρώτης ενότητας μελέτης. Για το διάγραμμα, θα χρειαστεί να μεταφέρετε τους αριθμούς στο Excel και -αφού το κατασκευάσετε- να το αντιγράψετε στις απαντήσεις σας.

Ο συντελεστής μεταβλητότητας αποτελεί το πηλίκο του κινδύνου s ως προς την απόδοση x της κάθε μετοχής. Συνεπώς, το κλάσμα με τη μικρότερη τιμή θα μας δείξει και ποια μετοχή είναι η προτιμότερη.

Η κατανομή Poisson αναλύεται στην ενότητα 7.5 του βιβλίου Στατιστικής του Keller. Πιο συγκεκριμένα, ο τύπος της πιθανότητας βρίσκεται στη σελίδα 332.

Η κανονική κατανομή βρίσκεται στην ενότητα 8.2 της Στατιστικής του Keller. Για τη ζητούμενη πιθανότητα, θα χρειαστεί να τη μετατρέψετε πρώτα στην τυποποιημένη της μορφή (σελ. 354) και στη συνέχεια θα την υπολογίσετε με χρήση του πίνακα Ζ.

Στο πρώτο ερώτημα θα χρειαστείτε τον τύπο της δεσμευμένης πιθανότητας (Κιόχος 1993: σελ. 391 και 404).

Στο δεύτερο ερώτημα, έχουμε την περίπτωση εξαγωγής με επανατοποθέτηση (Κιόχος 1993: ενότητα 14.12) για 7 βολές, με τη μία πιθανότητα ίση με 80% και την άλλη ίση με 20%.

Τέλος, το τρίτο ερώτημα αυξάνει την τιμή του παρονομαστή από 49 σε 50 και του αριθμητή από 49 σε 49+α. Η αρχικά μοναδιαία μέση τιμή, σημαίνει στην πράξη πως το άθροισμα των αριθμών ήταν ίσο με 49.