Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 2ης Εαρινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Γ

2-Α

3-Δ

4-Β

5-Δ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Σ

2-Λ

3-Σ

4-Σ

5-Λ

6-Σ

7-Λ

8-Σ

9-Σ

10-Σ

Στο πρώτο πρόβλημα: η καμπύλη ζήτησης ονομάζεται κι οριακού οφέλους, η καμπύλη προσφοράς και οριακού κόστους, η εξωτερικότητα είναι αρνητική, η ποσότητα ισορροπίας είναι η δεύτερη κι η οικονομικά επιθυμητή η πρώτη, ενώ η κυβέρνηση αναμένεται να φορολογήσει την παραγωγή του αγαθού, το οποίο θα μπορούσε να είναι τσιγάρα, αλκοόλ, κλπ.

Στο δεύτερο πρόβλημα: θα πολλαπλασιάσετε το ποσό κάθε κλιμακίου με τον αντίστοιχο συντελεστή φορολόγισής του και το συνολικό ποσό θα το διαιρέσετε με το ετήσιο εισόδημα, ώστε να υπολογίσετε το μέσο φορολογικό συντελεστή. Όπως θα διαπιστώσετε, πρόκειται για προοδευτική φορολόγηση του εισοδήματος.

Υπόδειγμα 1ης Εαρινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Α

2-Δ

3-Γ, Δ

4-Α

5-Α, Β

6-Α

7-Β, Γ, Δ

8-Δ

9-Α

10-Γ

11-Σ

12-Σ

13-Σ

14-Λ

15-Λ

16-Λ

17-Σ

18-Λ

19-Λ

20-Λ

Α-Εξωτερική επιβάρυνση στην κατανάλωση

Β-Μικτή αρνητική

Γ-Θετική επίδραση στην κατανάλωση

Δ-Μικτή θετική

Η ισορροπία της αγοράς πραγματοποιείται στις τιμές, για τις οποίες PMC=PMB. Η κοινωνικά επιθυμητή ποσότητα εξισώνει PMC=PMB+MB.

Για την απώλεια της κοινωνικής ευημερίας, θα χρειαστεί να μελετήσετε την υποενότητα 3.2.2 του βιβλίου σας.

Το οριακό κοινωνικό όφελος δίνεται μετά από αντικατάσταση στον αντίστοιχο τύπο.

Υπόδειγμα 2ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Γ

2-Β

3-Δ

4-Β

5-Γ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Λ

2-Σ

3-Σ

4-Σ

5-Σ

6-Λ

7-Λ

8-Σ

9-Σ

10-Σ

Στο πρώτο πρόβλημα: η καμπύλη ζήτησης ονομάζεται κι οριακού οφέλους, η καμπύλη προσφοράς και οριακού κόστους, η εξωτερικότητα είναι θετική, η ποσότητα ισορροπίας είναι η πρώτη κι η οικονομικά επιθυμητή η δεύτερη, ενώ η κυβέρνηση αναμένεται να επιδοτήσει την παραγωγή εμβολίων.

Στο δεύτερο πρόβλημα: θα πολλαπλασιάσετε το ποσό κάθε κλιμακίου με τον αντίστοιχο συντελεστή φορολόγισής του και το συνολικό ποσό θα το διαιρέσετε με το ετήσιο εισόδημα, ώστε να υπολογίσετε το μέσο φορολογικό συντελεστή. Όπως θα διαπιστώσετε, πρόκειται για προοδευτική φορολόγηση του εισοδήματος.

Υπόδειγμα Χειμερινής Εξαμηνιαίας Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Β

2-Α,Β&Δ

3-Δ

4-Α

5-Δ

6-Β

7-Α

8-Α

9-Α

10-Α

1: Ενότητα 4.2

2: Ενότητα 5.6.2

3: Ενότητα 4.9.2

4: Ενότητα 5.4.1γ (Διακριτές τιμές)

5: Ενότητα 5.5.1 (Διάγραμμα 3)

Στο πρώτο πρόβλημα θα χρειαστεί να: α) εξισώσετε την τιμή με το οριακό κόστος, β) ανατρέξετε στην ενότητα 3.4.1, γ) εξισώσετε εξισώσετε την τιμή με το κοινωνικό κόστος, δ) υπολογίσετε τον Πιγκοβιανό φόρο (ενότητα 3.6.2.α), ε) υπολογίσετε το εμβαδόν της απώλειας ευημερίας και στ) ανατρέξετε στην ενότητα 3.6.1.γ.

Στο δεύτερο πρόβλημα, κατά σειρά, θα: α) αντικαταστήσετε τις τιμές στις συναρτήσεις οριακού οφέλους, β) τις αθροίσετε, γ) εξισώσετε το άθροισμα με την τιμή, δ) ανατρέξετε στην ενότητα 4.9.2, ε) εξισώσετε ξεχωριστά κάθε συνάρτηση οριακού οφέλους με την τιμή και στ) θα απορρίψετε την αρνητική τιμή των ωρών.

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 32

Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Α

2-Δ

3-Γ

4-Α

5-Α

6-Δ

7-Β, Γ

8-Δ

9-Α

10-Β

11-Σ

12-Σ

13-Σ

14-Λ

15-Σ

16-Λ

17-Σ

18-Λ

19-Λ

20-Λ

Α: Αρνητική εξωτερική επίδραση κατανάλωσης

Β: Αρνητική εξωτερική επίδραση παραγωγής

Γ: Θετική μικτή εξωτερική επίδραση

Δ: Θετική μικτή εξωτερική επίδραση

Σε αυτό το κομμάτι, θα βασιστείτε στον τύπο PMC=PMB-MD και θα δημιουργήσετε το διάγραμμα των 2 ευθειών στο MS Excel, ώστε να το μεταφέρετε στο αρχείο MS Word.