Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 2ης Εαρινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Ποσοτικές Μέθοδοι

Η εκφώνηση της εαρινής εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

Υπόδειγμα Εαρινής Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Ποσοτικές Μέθοδοι

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις και την τελευταία θα χρειαστεί να εφαρμόσετε τον τύπο για την τυποποίηση της κανονικής κατανομής (τυπολόγιο στατιστικής).

Στην τρίτη, θα θέσετε όπου P το 0.95 και 0.85 και θα βρείτε τις τιμές των συμπληρωμάτων τους.

Σε αυτή την περίπτωση έχετε μια εφαρμογή της διωνυμικής κατανομής (τυπολόγιο στατιστικής), με p=25% την πιθανότητα επιλογής της σωστής απάντησης.

Εδώ χρειάζεστε τον τύπο της πιθανότητας της κατανομής Poisson (τυπολόγιο στατιστικής), όπου λ=μ=10/20’=15/30’=7.5/15′

Για το ζητούμενο υπολογισμό, θα χρειαστείτε κατά σειρά τη μέση τιμή, την τυπική απόκλιση και το τυπικό σφάλμα εκτίμησης του μέσου. Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε περιγράφεται αναλυτικά στο παράδειγμα 8.2 της ενότητας 8.2.1 του τόμου 14/Δ.

Θα ξεκινήσετε με την ίδια μέθοδο επίλυσης με την προηγούμενη άσκηση και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσετε έλεγχο υπόθεσης για το μέσο του πληθυσμού (ενότητα 9.2.1/Τόμος 14Δ), σύμφωνα με το παράδειγμα 9.1.

Το πρώτο μέρος αποτελεί εφαρμογή του ελέγχου υπόθεσης για τη διαφορά των μέσων μεταξύ δύο πληθυσμών (ενότητα 9.3.1-τύπος 9.5), ενώ το δεύτερο αποτελεί περίπτωση διαστήματος εμπιστοσύνης για το ποσοστό (ενότητα 8.2.2) και μπορείτε να ανατρέξετε στο αντίστοιχο παράδειγμα (8.4) του τόμου 14/Δ.

Τα δύο μέρη της άσκησης λύνονται αντίστοιχα με εκείνα της προηγούμενης άσκησης. 

Υπόδειγμα Χειμερινής Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Ποσοτικές Μέθοδοι

Και στις δύο περιπτώσεις θα χρειαστεί να εφαρμόσετε τον τύπο για την τυποποίηση της κανονικής κατανομής (τυπολόγιο στατιστικής).

Σε αυτή την περίπτωση έχετε μια εφαρμογή της διωνυμικής κατανομής (τυπολόγιο στατιστικής), με p=20% την πιθανότητα εμφάνισης της ύποπτης ουσίας κατά τον έλεγχο.

Εδώ χρειάζεστε τον τύπο της πιθανότητας της κατανομής Poisson (τυπολόγιο στατιστικής), όπου λ=μ=1,5.

Για το ζητούμενο υπολογισμό, θα χρειαστείτε κατά σειρά τη μέση τιμή, την τυπική απόκλιση και το τυπικό σφάλμα εκτίμησης του μέσου. Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε περιγράφεται αναλυτικά στο παράδειγμα 8.2 της ενότητας 8.2.1 του τόμου 14/Δ.

Το πρώτο ερώτημα ακολουθεί την ίδια μέθοδο επίλυσης με την προηγούμενη άσκηση, ενώ το δεύτερο αποτελεί περίπτωση διαστήματος εμπιστοσύνης για το ποσοστό (ενότητα 8.2.2) και μπορείτε να ανατρέξετε στο αντίστοιχο παράδειγμα (8.4) του τόμου 14/Δ.

Η άσκηση αποτελεί εφαρμογή του ελέγχου υπόθεσης για το μέσο του πληθυσμού (ενότητα 9.2.1/Τόμος 14Δ) και μπορείτε να ανατρέξετε στο παράδειγμα 9.1, το οποίο λύνεται ανάλογα.

Το πρώτο ερώτημα λύνεται όπως κι η προηγούμενη άσκηση, ενώ το δεύτερο επεκτείνει τον έλεγχο για τη διαφορά των μέσων μεταξύ δύο πληθυσμών (ενότητα 9.3.1-τύπος 9.5). 

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 22

Ποσοτικές Μέθοδοι

Οι τύποι των μέτρων περιγραφικής Στατιστικής που σας ζητούνται, βρίσκονται στο τυπολόγιο της Στατιστικής που σας έχει δοθεί. Η απόκλιση μεταξύ της μέσης τιμής και της διαμέσου μας δείχνει αν υπάρχει θετική ή αρνητική ασυμμετρία, ενώ η μεταβλητότητα των ποσών επηρεάζεται (αντιστρόφως ανάλογα) από τη μέση τιμή τους.

Τα ομαδοποιημένα ποσά θα τα μεταφέρετε στο Excel και, αφού κατασκευάσετε το διάγραμμα που σας ζητείται, θα το αντιγράψετε στο Word.

Αρχικά θα αναφέρετε πως η κάθε ζητούμενη πιθανότητα προκύπτει ως το κλάσμα με αριθμητή τον αριθμό των επιθυμητών ενδεχομένων και παρονομαστή τον αριθμό των συνολικών ενδεχομένων.

Η πρώτη πιθανότητα αφορά το άθροισμα των πιθανοτήτων της 1ης στήλης κι η πέμπτη των πιθανοτήτων της 3ης γραμμής. Η δεύτερη την τομή της μεσαίας γραμμής και στήλης. Η τρίτη κι η τέταρτη αποτελούν περιπτώσεις δεσμευμένης πιθανότητας. Η τελευταία εφαρμόζει τον προσθετικό κανόνα.

Όλα τα παραπάνω ενδεχόμενα είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα κι οι τύποι που θα χρειαστείτε βρίσκονται όλοι στο τυπολόγιο της Στατιστικής.

Στα δύο υποερωτήματα της τρίτης άσκησης θα εφαρμόσετε τους τύπους της δεσμευμένης και της ολικής πιθανότητας (τυπολόγιο Στατιστικής). Στο πρώτο θα διαχωρίσετε τα ενδεχόμενα σε ελαττωματικό, αποδεκτό και μη αποδεκτό. Στο δεύτερο υπάρχουν τέσσερα: υγιής, ασθενής, θετικός στο τεστ κι αρνητικός.

Για την τελευταία άσκηση θα χρειαστείτε τους τύπους συνδυασμού και διάταξης στοιχείων (τυπολόγιο Στατιστικής και πάλι).

Το πρώτο ερώτημα ζητάει το συνδυασμό 9 ανά 4, 3 και 2. Το δεύτερο, το γινόμενο του συνδυασμού 40 ανά 4 και 10 ανά 2. Το τρίτο το γινόμενο των συνδυασμών 6 ανά 2, 7 ανά 2 και 3 ανά 1. Τέλος, το τέταρτο απαιτεί τη διάταξη 5 αριθμών ανά 4.