Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 2ης Εαρινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Α

2-Γ

3-Γ

4-Α

5-Δ

6-Δ

7-Γ

8-Α

9-Α

10-Γ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Λ

2-Λ

3-Σ

4-Σ

5-Σ

6-Σ

7-Σ

8-Λ

9-Λ

10-Σ

Στην πρώτη άσκηση θα υπολογίσετε την IS από τον τύπο Y=C+I+G, την LM από τον τύπο Md=Ms και στη συνέχεια θα τις εξισώσετε προκειμένου να βρείτε τα σημεία ισορροπίας πριν και μετά τη νομισματική πολιτική.

Στη δεύτερη θα βρείτε το εισόδημα Υ από την IS, το διαθέσιμο Yd=Υ-Τ, την κατανάλωση C, την αποταμίευση S=Yd-C και τους δύο πολ/στες από τους τύπους 1/1-β και -β/1-β

Υπόδειγμα Εαρινής Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Γ

2-Γ

3-Δ

4-Α

5-Γ

6-Δ

7-Β

8-Δ

9-Γ

10-Α

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Λ

2-Λ

3-Σ

4-Λ

5-Λ

6-Σ

7-Σ

8-Σ

9-Λ

10-Λ

Στην πρώτη άσκηση, θα εξισώσετε αρχικά τις δύο συναρτήσεις και στη συνέχεια θα ανατρέξετε στο Excel, προκειμένου να σχεδιάσετε τη γραφική τους παράσταση. Η συνολική κοινωνική ευημερία προκύπτει από το άθροισμα του πλεονάσματος καταναλωτών και παραγωγών. Το πρώτο βρίσκεται εντός της περιοχής ανάμεσα στον κάθετο άξονα, το σημείο ισορροπίας και τη συνάρτηση ζήτησης και το δεύτερο ανάμεσα στα δύο πρώτα και τη συνάρτηση προσφοράς. Η επιβαλλόμενη κατώτατη τιμή είναι υψηλότερη από εκείνη της ισορροπίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται υπερβάλλουσα προσφορά, ίση με το εμβαδόν της περιοχής ανάμεσα στην αρχική τιμή ισορροπίας και την τελική.

Στη δεύτερη άσκηση, θα ξεκινήσετε όπως στην πρώτη και στη συνέχεια θα αντικαταστήσετε (ι) το P με P+10 στη συνάρτηση ζήτησης και (ιι) το P με P-10 στη συνάρτηση προσφοράς.

Στην τρίτη άσκηση, θα παρατηρήσετε πως το ονομαστικό ΑΕΠ αφορά τις τιμές του τρέχοντος έτους, ενώ το πραγματικό εκείνες του έτους βάσης.

Υπόδειγμα Χειμερινής Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Β

2-Δ

3-Β

4-Δ

5-Α

6-Α

7-Α

8-Δ

9-Δ

10-Γ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Λ

2-Λ

3-Λ

4-Λ

5-Λ

6-Σ

7-Σ

8-Λ

9-Λ

10-Σ

Στο πρώτο μέρος θα εξισώσετε τις δύο συναρτήσεις, θα δημιουργήσετε το κοινό διάγραμμα στο Excel, θα αφαιρέσετε το ποσό Τ από το P της παραγωγής και θα υπολογίσετε την ευημερία της αγοράς ως το άθροισμα των δύο πλεονασμάτων (εμβαδόν τριγώνου ανάμεσα σε σημείο ισορροπίας και P-άξονα).

Στο δεύτερο μέρος θα εξισώσετε και πάλι τις δύο συναρτήσεις, θα δείξετε πως σε ανώτατη τιμή μικρότερη της ισορροπίας θα δημιουργηθεί πλεόνασμα στην αγορά και σε κατώτατη μεγαλύτερη της ισορροπίας έλλειμμα αντίστοιχα.

Στο τρίτο μέρος θα υπολογίσετε το ονομαστικό ΑΕΠ ως το συνολικό ποσό παραγωγής κάθε έτους και το πραγματικό ΑΕΠ ως το ποσό που κοστίζουν οι επιπλέον παραγόμενες μονάδες. Η ποσοστιαία μεταβολή προκύπτει από το κλάσμα με αριθμητή τη διαφορά του τελικού ποσού από το αρχικό και παρονομαστή το αρχικό ποσό.

Υπόδειγμα 1ης Χειμερινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας της Θ.Ε. ΔΗΔ 12

Μικροοικονομική

Οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι οι εξής:

1-Α

2-Δ

3-Α

4-Γ

5-Β

6-Δ

7-Β

8-Α

9-Γ

10-Γ

Η προτεινόμενη αντιστοίχηση είναι:

1-Γ

2-Ε

3-Β

4-Α

5-Δ

Πρώτο μέρος: Για τους συνδυασμούς του πίνακα, λάβετε υπόψιν σας πως το γίνομενο των ΚΕ της ίδιας γραμμής θα πρέπει να ισοδυναμεί με τη μονάδα. Όταν η παραγωγή του Χ διπλασιαστεί, το ίδιο θα συμβεί και στο ΚΕy.

Δεύτερο μέρος: Το γινόμενο των γραμμών του πίνακα θα σας δίνει το ποσό των 5.000. Η ελαστικότητα θα υπολογιστεί με απλή εφαρμογή του τύπου της και θα δώσει αρνητικές τιμές, ενώ στην περίπτωση (Γ) αναμένεται θετική ελαστικότητα.