Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Η εκφώνηση της 2ης εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία υποδείγματος ή ατομικής εργασίας, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Πιστωτικά Ιδρύματα & Διαχείριση Κινδύνων

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Πιστωτικά Ιδρύματα & Διαχείριση Κινδύνων

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Πιστωτικά Ιδρύματα & Διαχείριση Κινδύνων

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Πιστωτικά Ιδρύματα & Διαχείριση Κινδύνων

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 41

Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου