Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 33

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Marketing

Θα ξεκινήσετε αναφέροντας τους διαφορετικούς παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος (οικονομικοί, κοινωνικοί, κλπ.) της επιχείρησης και στη συνέχεια θα μελετήσετε την ενότητα 3.2.1 του τόμου Δ, ώστε να σχηματίσετε έναν πίνακα όπως της σελίδας 70.

Η ανάλυση του ανταγωνισμού με το υπόδειγμα του Porter κατηγοριοποιεί τις δυνάμεις που επηρεάζουν μια επιχείρηση ανάλογα με τον ανταγωνισμό που βιώνει και αναλύεται ως θεωρία στην υποενότητα 3.2.3 του βιβλίου.

Σε αυτό το θέμα θα βασιστείτε στη θεωρία της ενότητας 5.2. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα παραδείγματα των πολιτικών που αναφέρουν οι 4 υποενότητες (προϊοντική, τιμολογιακή, επικοινωνίας και διανομής) και να τις αναπτύξετε για το παράδειγμα της αγροτικής επιχείρησης.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 33

Έρευνα Αγοράς

Τα ερώτηματα Marketing παρατίθενται στην ενότητα 1.3 του τόμου Γ’ της ενότητας. 

Τα στάδια και οι τύποι μιας δειγματοληψίας περιγράφονται στην ενότητα 5.2 του τόμου Γ’. Για την περίπτωση του θέματος, προτείνεται ένας δειγματοληπτικός πληθυσμός κατοίκων της Θεσσαλονίκης (τυχαία επιλογή), άνω των 60 ετών. Η μέθοδος δειγματοληψίας που προτείνεται είναι στρωματοποιημένη, δηλαδή τυχαία και περιοριστική. 

Οι διαθέσιμες επιλογές σας αναφορικά με τις ερωτήσεις που θα θέσετε βρίσκονται στις ενότητες 4.4 και 4.5. Μπορείτε να πάρετε ιδέες από τις ενδεικτικές απαντήσεις προηγούμενων ετών, όπου πάντοτε προσφέρεται το συγκεκριμένο θέμα.

Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί ζητούμενο -όπως και το προηγούμενο- σε όλες σχεδόν τις εργασίες του παρελθόντος και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ως πηγή ιδεών. Η θεωρία που βασίζεται, βρίσκεται στην ενότητα 6.3 του τόμου Γ’. Οι προτάσεις σας θα είναι προϊόν κριτικής σκέψης κι όχι κομμάτι της θεωρίας.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 33

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Οι στρατηγικοί κι οι τακτικοί στόχοι Μάρκετινγκ, αποτελούν μέρος των ειδικών στόχων επικοινωνίας Μάρκετινγκ, όπως αυτοί ορίζονται στην ενότητα 5.2.3 του τόμου Β. Μπορείτε να πάρετε ιδέες για το υπόδειγμα μελέτης από τους πίνακες 5-6 της σελίδας 163.

Οι κατηγορίες του κοινού στόχου αναλύονται στην ενότητα 5.2.1, με τους πίνακες 3-4 και τα σχετικά παραδείγματα να λειτουργούν επεξηγηματικά.

Το μείγμα προβολής επεξηγείται στην ενότητα 1.1.2 του τόμου Β, με τις σχετικές δραστηριότητες να αναφέρονται συνοπτικά στον πίνακα 1 κι αναλυτικά στην ενότητα 1.2. Τέλος, στην ενότητα 1.3 θα πάρετε πρακτικές ιδέες για την περίπτωση της εργασίας σας.

Η εκ των υστέρων έρευνα της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής εκστρατείας και τα βήματα που ακολουθεί, αναφέρονται στην ενότητα 6.4.5 του τόμου Β. Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί στην ανάλυση που κάνει, συλλέγονται μέσω των μεθόδων που αναφέρει η ενότητα 6.4.3.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 33

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Οι κατηγορίες ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (4Α) αναλύονται στην ενότητα 1.5 του τόμου Α. Κάθε μία από τις υποενότητες διαθέτει ξεχωριστή περάγραφο, στην οποία εξηγεί τις επιπτώσεις που θα χρειαστεί να περιγράψετε για την επιχείρηση της επιλογής σας.

Το μοντέλο μέτρησης των αποκλίσεων αποτελεί ένα από τα μοντέλα μέτρησης ποιότητας (ενότητα 3.5.2) κι οι 5 αποκλίσεις που ελέγχει αποτυπώνονται σχηματικά στη σελ. 99. Ιδέες για την εξάλειψη των αποκλίσεων μπορείτε να λάβετε από τις ποιοτικές συνιστώσες που περιέχει η ενότητα 3.5.3.

Η φυσική μαρτυρία αποτελεί μέρος της επέκτασης του κλασικού ΜΚΤ στις υπηρεσίες. Στην ενότητα 2.5.3 θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και παραδείγματα.

Η αναμενόμενη υπηρεσία αποτελεί τύπο προσδοκίας του καταναλωτή (ενότητα 3.3.2) κι οι παράγοντες που την επηρεάζουν αναλύονται στην ενότητα 3.3.4. Από εσάς χρειάζεται η προσαρμογή της θεωρίας στην περίπτωση της επιχείρησης που επιλέξατε αρχικά.

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 33

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Marketing

Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης (situation analysis) βρίσκεται ως θεωρία στην ενότητα 3.2 του τόμου Δ. Θα ξεκινήσετε προσδιορίζοντας το ελληνικό περιβάλλον (3.2.1) και θα συνεχίσετε με την ανάλυση της ελληνικής αγοράς τουριστικών υπηρεσιών (3.2.2).

Για το δεύτερο ερώτημα, θα ανατρέξετε στην υποενότητα 3.2.3 και θα χρειαστεί να λάβετε υπόψιν σας πως η εταιρεία είναι διεθνής κι η δραστηριότητά της θα βασίζεται στη διαδικτυακή της πλατφόρμα.

Οι επιλογές που δίνει η μήτρα του Ansoff σχετικά με την στρατηγική Marketing βρίσκονται στην ενότητα 5.1 και συγκεκριμένα στις σελίδες 133-4. Προτείνουμε να δημιουργήσετε ως “γέφυρα” με το προηγούμενο θέμα τους στόχους που αναμένεται να έχει η εταιρεία (θεωρία στην ενότητα 4.1).

Σε αυτό το θέμα θα βασιστείτε στη θεωρία της ενότητας 5.2. Μπορείτε να ακολουθήσετε την τμηματοποίηση των πολιτικών που εφαρμόζει και το βιβλίο σας (προϊοντική, τιμολογιακή, επικοινωνίας και διανομής) και να τις αναπτύξετε για το παράδειγμα της τουριστικής επιχείρησης.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 33

Έρευνα Αγοράς

Τα ερώτηματα Marketing παρατίθενται στην ενότητα 1.3 του τόμου Γ’ της ενότητας. Μέσα από αυτά ο κ. Γεωργίου θα μπορεί να θέσει τις προσδοκίες ως προς τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας.

Δεδομένης της πρόθεσης του ιδιοκτήτη να προσφέρει διαφοροποιημένες λύσεις, εστιάζοντας στην ποιότητα κι όχι την οικονομία, του προτείνουμε ένα “ακριβό” προάστιο της πόλης μας, όπως η Δροσία στην πόλη της Αθήνας.

Τα στάδια και οι τύποι μιας δειγματοληψίας περιγράφονται στην ενότητα 5.2 του τόμου Γ’. Για την περίπτωση του ιδιωτικού νηπιαγωγίου, προτείνεται ένας δειγματοληπτικός πληθυσμός οικογενειών που διαθέτουν παιδί προσχολικής ηλικίας και κατοικούν στον δήμο που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ο κος Γεωργίου ή τους γειτονικούς του. Η μέθοδος δειγματοληψίας που προτείνεται είναι στρωματοποιημένη, δηλαδή τυχαία και περιοριστική. Μάλιστα θα μπορούσε να μεγιστοποιηθεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος μέσω μιας άνισης πιθανότητας ενός δυσανάλογα στρωματοποιημένου δείγματος (σελ. 146).

Οι διαθέσιμες επιλογές σας αναφορικά με τις ερωτήσεις που θα θέσετε βρίσκονται στις ενότητες 4.4 και 4.5. Μπορείτε να πάρετε ιδέες από τις ενδεικτικές απαντήσεις προηγούμενων ετών, όπου πάντοτε προσφέρεται το συγκεκριμένο θέμα.

Το πρώτο ερώτημα, όπως και το δεύτερο του προηγούμενου θέματος, αποτελεί ζητούμενο σε όλες σχεδόν τις εργασίες του παρελθόντος και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ως πηγή ιδεών. Η θεωρία που βασίζεται, βρίσκεται στην ενότητα 6.3 του τόμου Γ’.

Το τελευταίο ερώτημα είναι κριτικής φύσεως και απαιτεί από εσάς την εξεύρεση λύσεων σε πιθανά εμπόδια που καλείται να υπερβεί ο κος Γεωργίου για την επιτυχία του εγχειρήματος, καθώς και να δείξετε πως κατανοείτε γενικότερα τα ευρήματα που σας προσέφερε το πρώτο σκέλος του θέματος.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 33

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Για τα 3 επιπλέον Ps του μείγματος Μάρκετινγκ υπηρεσιών θα χρειαστεί να ανατρέξετε στην ενότητα 2.5 του τόμου Α, την οποία μπορείτε προαιρετικά να συνδέσετε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (4Α) των προϊόντων που αναφέρονται στην ενότητα 1.5.

Για την πρακτική εφαρμογή τους στην περίπτωση του φωτογραφείου, αρκεί να χρησιμοποιήσετε προσωπικές σας εμπειρίες από γάμους και βαπτίσεις.

Η αναμενόμενη υπηρεσία αποτελεί τύπο προσδοκίας του καταναλωτή αναφέρεται στην ενότητα 3.3.2 (σελίδα 87/τόμος Α) κι οι παράγοντες που την επηρεάζουν στην ενότητα 3.3.4 (σελίδα 92). Μπορείτε προαιρετικά να τη συνδέσετε με την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή και την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της υπηρεσίας.

Για το παράδειγμα του φαρμακείου θα στηριχθείτε και πάλι στις προσωπικές εμπειρίες.

Για το χάσμα μεταξύ προσδοκιών κι εμπειριών εξυπηρέτησης, χρειάζεται να μελετήσετε την ενότητα 3.4, εξηγώντας αρχικά τι είναι οι “στιγμές εξυπηρέτησης” και ποια η σημασία των “κρίσιμων συμβάντων”. Στη συνέχεια θα αναφερθείτε στην πιθανότητα αποτυχίας και τις στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση ώστε να επανορθώσει (ενίτητα 3.4.2).