Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διοικητική

Ο υπολογισμός των ΚΤΡ (Κεφάλαιο 2/Τόμος Β) απαιτεί να κατασκευάσετε κατάλληλο πίνακα με έσοδα, έξοδα, αποσβέσεις, φόρους κλπ. Το βιβλίο δεν περιέχει σημαντική βοήθεια στο συγκεκριμένο σημείο, όμως μπορείτε να ανατρέξετε στην περσινή εργασία της Θ.Ε., η οποία και διαθέτει ένα παρόμοιο 2ο θέμα.

Η αξιολόγηση βάσει του αναλαμβανόμενου κινδύνου (τυπική απόκλιση) εξηγείται στις ενότητες 7.1-7.2.

Η μέθοδος αξιολόγησης μέσω της ΚΠΑ αναλύεται στο 3ο κεφάλαιο, με την δραστηριότητα 1 της σελίδας 74 να είναι ενδεικτική.

Τέλος, η αξιολόγηση επένδυσης σε περιόδους πληθωρισμού αποτελεί αντικείμενο του 6ου κεφαλαίου και κυρίως της ενότητας 6.3.

Για την επίλυση αυτής της άσκησης θα χρειαστεί να κατασκευάσετε έναν πίνακα απόσβεσης δανείου (ενότητα 1.4.2/Τόμος Β). Έχοντας ξεχωρίσει τόκους από αποπληρωμή χρέους, σας ζητείται η ΠΑ της φορολογικής εξοικονόμησης των πρώτων.

Η ετήσια δόση προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού της ΠΑ μιας ράντας (υποενότητα 1.3.3/τόμος Β).

Για τον υπολογισμό του μέγιστου αποδεκτού επιτοκίου, θα εφαρμόσετε τη μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων ή τη συνάρτηση IRR του Excel

Η οικονομική αξία της μετοχής χρησιμοποιεί τον τύπο της ενότητας 8.3.6, όπου το πρώτο πρόγραμμα απαιτεί ξεχωριστό υπολογισμό των αρχικών μερισμάτων, ενώ το δεύτερο διατηρεί σταθερό το d.

Προφανώς η επιχείρηση θα προτιμήσει την επένδυση που της προσφέρει μεγαλύτερη αξία στη μετοχή της, δηλαδή τη δεύτερη εδώ.

Για το μετά φόρων κδ θα πολλαπλασιάσετε την απόδοση των επιτοκίων των ομολογιών ίσου κινδύνου με τον φορολογικό συντελεστή και για το κμ θα εφαρμόσετε το υπόδειγμα του Gordon (τυπολόγιο).

Ο τύπος εύρεσης του συνολικού κόστους απαντάται στην ενότητα 8.4.7 κι απαιτεί απλά αντικατάσταση των δεδομένων σας.

Για το ποσό της συνολικής επένδυσης, θα λύσετε το ποσοστό των ΙΚ ως προς το άθροισμα ΙΚ+ΔΚ.

Τέλος, οι διαφορές μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς βρίσκονται στις υποενότητες 8.1.6-8.1.7.

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρήμα & Τράπεζες - Συνάλλαγμα

Θα ξεκινήσετε με μια αντικατάσταση στον τύπο της εκφώνησης για τα δεδομένα που σας δίνονται. Στη συνέχεια θα ανατρέξετε στην ενότητα 3.4 του τόμου Α, η οποία σας παρέχει τους κατάλληλους τύπους. Η ποσοστιαία μεταβολή της Η θα είναι ίδια με της Μ.

Στο 2ο ερώτημα θα συμβουλευτείτε την ενότητα 2.1 και θα μελετήσετε τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησεις που περιέχει.

Και για τα δύο ερωτήματα θα επιστρέψετε στους τύπους της ενότητας 3.4 και θα παρατηρήσετε πως οι μεταβολές του δεύτερου ερωτήματος μεταβάλλουν και την προσφορά χρήματος, άρα και τον πολλαπλασιαστή.

Στο πρώτο μέρος θα υπολογίσετε την σταυροειδή ισοτιμία (ενότητα 5.1) και θα βρείτε τη μεταβολή -αύξηση και μείωση- που προσφέρουν απόδοση 3,26%.

Ο μηχανισμός λειτουργίας του Ακάλυπτου Αρμπιτράζ Επιτοκίων περιγράφεται στην υποενότητα 5.1.1. Αφορά και τα δύο επόμενα ερωτήματα.

Εδώ έχετε περίπτωση Καλυμμένου Αρμπιτράζ Επιτοκίων (υποενότητα 5.2.1), το οποίο εφαρμόζεται λόγω της ασυμφωνίας που θα δείξετε μεταξύ της επιτοκιακής διαφοράς και της αντίστοιχης προθεσμιακής.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Παράγωγα - Αξιόγραφα

Η θεωρητική τιμή του προθεσμιακού συμβολαίου υπολογίζεται με τον τύπο αποτίμησης της σελ. 111 του Γ’ τόμου. Για να προστατευθεί ο επενδυτής χρειάζεται να λάβει θέση πώλησης του ΠΣ.

Η απόδοση υπολογίζεται από το κλάσμα του κέρδους προς την τρέχουσα αξία. Το πρώτο θα το βρείτε από το γινόμενο της διαφοράς των τιμών επί τον αριθμό των συμβολαίων και το δεύτερο από το γινόμενο του αριθμού επί την τρέχουσα αξία στην αγορά.

Στο τρίτο υποερώτημα θα εφαρμόσετε και πάλι τον τύπο του (α), όμως για το μισό επιτόκιο λόγω εξάμηνης διάρκειας.

Τέλος, ο μηχανισμός αποτίμησης βρίσκεται στην ενότητα 4.3 του τόμου Γ.

Ο διαχειριστής χρειάζεται να λάβει θέση πώλησης για αριθμό ΣΜΕ που προκύπτει μέσω του τύπου της σελ. 127. Το κέρδος του αμοιβαίου υπολογίζεται με τη βοήθεια του πολ/στη κι η μείωση της αξίας του στην αγορά με το υπόδειγμα CAPM. Η επιλογή του διαχειριστή αποδεικνύεται σωστή και πετύχαινει κι όταν ανεβαίνει ο δείκτης.

Η βάση αποτελεί έννοια που βοηθάει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης, με τον τρόπο που αναλύεται διεξοδικά στην ενότητα 5.2 του τόμου Γ.

Σε αυτό το θέμα θα χρειαστείτε τις συναρτήσεις norm.dist του MS Excel προκειμένου να φτιάξετε πίνακες που να περιέχουν τους τύπους των Black & Scholes (σελίδες 164-5).

Για το αποτέλεσμα της στρατηγικής χρειάζεστε απλά μια συνάρτηση που να υπολογίζει την τιμή της εξίσωσης στο Excel.

Ο πίνακας συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της υποενότητας 6.5, ενώ η γραφική παράσταση θα χρειαστεί να θέσετε τυχαίες τιμές στην S και να τις αντιστοιχήσετε στο αποτέλεσμα που θα επιφέρουν.

Η προτεινόμενη στρατηγική είναι η αγορά δικαιωμάτων πώλησης που να καλύπτουν την τιμή του δείκτη. Ο αριθμός τους υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραδείγματα της υποενότητας 7.6 του τόμου Γ.

Στο δεύτερο υποερώτημα θα χρειαστεί να υπολογίσετε την αξία των δικαιωμάτων πώλησης μέσω του τύπου (6.2) της υποενότητας 6.5.5. Θα τα πολλαπλασιάσετε με την ποσότητα και τον πολ/στη, προσθέτοντας το αποτέλεσμα στην αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη δεδομένη τιμή του δείκτη.

Στην τελευταία περίπτωση, δεν θα χρειαστεί ο επενδυτής να ασκήσει τα δικαιώματα πώλησης, με αποτέλεσμα η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου να μειωθεί κατά το ποσό που του κόστισε η αγορά τους.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Για την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο που διατρέχει το χαρτοφυλάκιο, θα ανατρέξετε στην ενότητα 6.1 του τόμου Δ. Το υπόδειγμα CAPM θα το συναντήσετε στην ενότητα 7.4, ενώ για τη γραφική παράσταση του τέταρτου ερωτήματος θα συμβουλευτείτε την ενότητα 6.2.

Ο πολλαπλασιαστής κερδών περιγράφεται στην ενότητα 5.2.2 κι η αλγεβρική του επίλυση γίνεται μέσω του τύπου (5.6).

Το υπόδειγμα Gordon που απαιτεί το τρίτο ερώτημα, περιγράφεται στην ενότητα 5.2.1.

Η παρούσα αξία μιας ομολογίας περιγράφεται στην ενότητα 4.1. με τον τύπο (4.3) να αφορά τη διηνεκή και τον τύπο (4.2) τις υπόλοιπες.

Η διάρκεια της ομολογίας μπορεί να υπολογιστεί βάσει του τύπου της ενότητας 4.3 κι η μεταβολές στο επιτόκιο επηρεάζουν την τιμή βάσει του τύπου (4.6).

Τέλος, η ενότητα 4.3 αναλύει τη σχέση μεταξύ επιτοκίων και τιμής των ομολογιών. Η διάρκεια επηρεάζει τα επιτόκια και κατ’επέκτασιν και την τιμή των ομολογιών.

Στο πρώτο ερώτημα θα εξισώσετε τα υποδείγματα CAPM με τα παλιά και τα νέα δεδομένα και στη συνέχεια θα εφαρμόσετε τον τύπο αποτίμησης της διηνεκούς ομολογίας.

Οι δείκτες Sharpe & Treynor αναλύονται στην ενότητα 7.7 κι η σύγκρισή τους γίνεται στην αμέσως επόμενη.

Τέλος, η γραμμή της κεφαλαιαγοράς ακολουθεί την εξίσωση (7.1) της ενότητας 7.1, όπου το κλάσμα αποτελεί την κλίση της.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διοικητική

Τα ΚΑΜ ακολουθούν τον τύπο υπολογισμού της ΜΑ μιας επένδυσης (1.1.4/Τόμος Β), όπου αντί για τόκο i θα χρησιμοποιήσετε το ρυθμό αύξησης g κάθε έτους. Τα ΜΕΡ μπορείτε να τα υπολογίσετε ως το ποσοστό (44% ή 40%) των εκάστοτε ΚΑΜ.

Η οικονομική αξία της μετοχής χρησιμοποιεί τον τύπο της ενότητας 8.3.6, ως δυναμική εταιρεία κι απαιτεί ουσιαστικά το άθροισμα της ΠΑ των μερισμάτων της.

Η τιμή της οικονομικής αξίας προκύπτει αρκετά χαμηλότερη από την τρέχουσα, με αποτέλεσμα να την καθιστά υπερτιμημένη και να συνίσταται στους μετόχους να πουλήσουν τις μετοχές τους.

Στο πρώτο μέρος θα χρησιμοποιείτε τον τύπο εύρεσης του συνολικού κόστους (ενότητα 8.4.7/Τόμος Β), αντικαθιστώντας με τις τιμές που σας δίνονται. Η αμέσως επόμενη ενότητα περιέχει τις προϋποθέσεις για τη σωστή χρησιμοποίησή του.

Οι ΚΤΡ του δεύτερου μέρους παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2 του τόμου Β, Για τον σωστό υπολογισμό τους, θα χρειαστεί να κατασκευάσετε κατάλληλο πίνακα με έσοδα, έξοδα, αποσβέσεις, φόρους κλπ. Το βιβλίο δεν περιέχει σημαντική βοήθεια στο συγκεκριμένο σημείο, όμως μπορείτε να ανατρέξετε στην περσινή εργασία της Θ.Ε., η οποία και διαθέτει ένα παρόμοιο 1ο θέμα.

Η μέθοδος αξιολόγησης μέσω της ΚΠΑ αναλύεται στο 3ο κεφάλαιο, με την δραστηριότητα 1 της σελίδας 74 να είναι ενδεικτική.

Τέλος, η μέθοδος αξιολόγησης μέσω του ΕΒΑ υπολογίζει την τιμή του επιτοκίου που μηδενίζει την ΚΠΑ (ενότητα 4.1.1) μέσω διαδοχικών προσεγγίσεων (τύπος 4.6).

Για το πρώτο μέρος θα χρησιμοποιήσετε τον τύπο του ΣΚ του προηγούμενου θέματος και θα το λύσετε ως προς τα ποσοστά των ΜΚ και ΔΚ, δεδομένου πως τα δύο κλάσματα έχουν άθροισμα τη μονάδα (100% του ποσού). Το πηλίκο ΔΚ/ΜΚ αποτελεί το ζητούμενο σας.

Στο δεύτερο μέρος θα κάνετα αποτίμηση του κόστους έκδοσης ΠΜ και ΚΜ βάσει των τύπων (8.4) της ενότητας 8.3.4 και (8.6) της ενότητας 8.3.6 αντίστοιχα.

Το νόημα του κόστους κδ εξηγείται στην ενότητα 8.4.6, με τις διαφορές μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς να βρίσκονται στις ενότητες 8.2.3-8.2.4.

Για την επίλυση αυτής της άσκησης θα χρειαστεί να κατασκευάσετε έναν πίνακα απόσβεσης δανείου (ενότητα 1.4.2/Τόμος Β). Έχοντας ξεχωρίσει τόκους από αποπληρωμή χρέους, σας ζητείται η ΠΑ των πρώτων και τα ποσά των δεύτερων.

Η ετήσια ράντα προκύπτει διαιρώντας τη συνολική ΠΑ των αποπληρωμών με το 3,89 (ν=5,i=9%).

Κάνοντας τις πράξεις στο Excel, θα παρατηρήσετε πως το άθροισμα της ΠΑ τόκων και του ποσού δανεισμού προ τόκων είναι ισοδύναμη επιλογή με την ΠΑ της 5ετούς καταβολής 77.126,77€.

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρήμα & Τράπεζες - Συνάλλαγμα

Στο 1ο ερώτημα θα χρειαστεί να ανατρέξετε στην ενότητα 3.4 του τόμου Α, η οποία σας εξηγεί αναλυτικά τον μηχανισμό και δίνει τον τύπο από τον οποίο υπολογίζετε τον πολ/στη χρήματος.

Στο 2ο ερώτημα αλλάζετε την τιμή του c κι ακολουθείτε τα ίδια βήματα, ενώ στο 3ο έχετε την τιμή του πολ/στη και λύνετε την εξίσωση ώστε να βρείτε το νέο c.

Ο αριθμός των αγαθών βρίσκεται από την επίλυση του τύπου της σελίδας 18 (θετική τιμή), με την ετήσια αύξηση να συνυπολογίζεται για τα επόμενα έτη.

Στο δεύτερο ερώτημα, η συνολική αξία των συναλλαγών θα προκύψει από το γινόμενο της μέσης τιμής (συμπ. πληθωρισμού) επί του αριθμού που υπολογίσατε στο προηγούμενο ερώτημα.

Για το τρίτο ερώτημα θα ανατρέξετε στον τύπο του Fisher της ενότητας 2.1 και θα αντικαταστήσετε ανάλογα.

Η εξίσωση του Cambridge τέλος, βρίσκεται στη σελίδα 37 και θα κάνετε χρήση των προηγούμενων ευρημάτων σας. Το ονομαστικό εισόδημα θα προκύψει προσθέτοντας το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό του πληθωρισμού.

Η ενότητα 5.2.1 σας προσφέρει τον τύπο υπολογισμού της προθεσμιακής ισοτιμίας, από το αποτελέσμα του οποίου δεν προκύπτει κανένα άγχος “άτακτου Brexit”.

Στο δεύτερο ερώτημα, υπάρχει διαφορά μεταξύ τρέχουσας και προσδοκώμενης ισοτιμίας, προσφέροντας τη δυνατότητα ακάλυπτου arbitrage (ενότητα 5.4). Στο δεύτερο υποερώτημα λύνετε μια απλή εξίσωση και στο τρίτο εφαρμόζετε σταυροειδη ισοτιμία και παρατηρείτε διαφορά στις τιμές. Αρχικά θα υπάρξει ευκαιρία κερδοσκοπίας, όμως η αγορά θα διορθώσει άμεσα την ανισορροπία (σελ. 118).

Το πρώτο ερώτημα στηρίζεται και πάλι στον τύπο της σταυροειδούς ισοτιμίας, η οποία δίνει διαφορετικές τιμές και δίνει τη δυνατότητα άσκησης arbitrage.

Η πρόταση του δεύτερου ερωτήματος είναι σωστή, σύμφωνα με τη θεωρία της ενότητας 5.3.

Η πρόταση του τελευταίου ερωτήματος είναι επίσης σωστή, από τη θωρία της ενότητας 5.4.3.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Παράγωγα - Αξιόγραφα

Θα ξεκινήσετε υπολογίζοντας τη θεωρητική τιμή του προθεσμιακού συμβολαίου αμε τον τύπο αποτίμησης της σελ. 111 του Γ’ τόμου. Για να αποκομίσετε βέβαιο κέρδος θα λάβετε θέση πώλησης του ΠΣ.

Στην τιμή του ΠΣ του επόμενου υποερωτήματος θα λάβετε θέση αγοράς προκειμένου να ωφεληθείτε.

Στην περίπτωση των μετοχών σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, αγοράζετε από την πρώτη και πουλάτε στο δεύτερο, μετατρέποντας στη συνέχεια τις λίρες σε δολάρια στην τιμή της ισοτιμίας.

Για τα δύο ΠΣ με διαφορετικές ημερομηνίες λήξεως, μπορείτε να επωφεληθείτε από την απόκλιση που έχουν από την τρέχουσα τιμή και να λάβετε θέση πώλησης στο ένα κι αγοράς στο άλλο.

Ο διαχειριστής χρειάζεται να λάβει θέση πώλησης για αριθμό ΣΜΕ που προκύπτει μέσω του τύπου της σελ. 127. Όμως θα προβεί σε υπερβάλλουσα αντιστάθμιση, ενώ παράλληλα το αμοιβαίο κεφάλαιο θα μείνει εκτεθειμένο για 10 ημέρες.

Για το συνολικό κέρδος, θα υπολογίσετε το κέρδος του αμοιβαίου με τη βοήθεια του πολ/στη, μετά την απόδοση του τελευταίου εξαμήνου κι έπειτα το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσετε στο υπόδειγμα CAPM, με το οποίο θα υπολογίσετε την απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Το άθροισμα των δύο αποδόσεων θα σας δώσει τη συνολική εικόνα. Η επιλογή του διαχειριστή αποδεικνύεται σωστή και θα πετύχαινε ακόμη κι αν ανέβαινε ο δείκτης.

Σε αυτό το θέμα θα χρειαστείτε τις συναρτήσεις norm.dist του MS Excel προκειμένου να φτιάξετε πίνακες που να περιέχουν τους τύπους των Black & Scholes (σελίδες 164-5).

Στο τρίτο ερώτημα θα ελέγξετε τα ευρήματά σας με την βοήθεια του τύπου Put Call Parity (σελ. 168), τον οποίο θα υπολογίσετε και πάλι μέσω συνάρτησης του MS Excel.

Πρώτα υπολογίζετε το συνολικό κόστος της στρατηγικής και μετά φτιάχνετε τον πίνακα αποτίμησης δικαιωμάτων (σελίδα 159). Η απόδοση θα προκύψει διαιρώντας τη διαφορά κέρδους-κόστους με το κόστος. Υπολογίζοντας τη διαφορά μεταξύ δίκαιης τιμής του δικαιώματος αγοράς και πώλησης θα παρατηρήσετε πως το δικαίωμα πώλησης είναι υποτιμημένο στην αγορά και δίνει τη δυνατότητα κερδοσκοπίας.

Στο δεύτερο υποερώτημα θα υπολογίσετε μέσω των τύπων Black & Scholes τις τιμές των δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης ώστε να υπολογίσετε τον αριθμό των απαιτούμενων δικαιωμάτων πώλησης. Η στρατηγική Straddle απαιτεί άλλα τόσα δικαιώματα αγοράς, με το συνολικό κόστος να προκύπτει μέσω του πολ/στη. Η πτώση της τιμής του δείκτη δεν θα επηρεάσει μόνο τα δικαιώματα πώλησης και θα προκαλέσει ζημία ίση με τη διαφορά μεταξύ της αρχικής συνολικής θέσης και της αξίας του χαρτοφυλακίου μετά την πτώση.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Για το πρώτο ερώτημα, θα υπολογίσετε τη μέση απόδοση (ενότητα 2.6.1/τόμος Δ), μετά τον κίνδυνο (ενότητα 2.6.2) και στο τέλος θα κάνετε αντικατάσταση στον τύπο εύρεσης του συντελεστή μεταβλητότητας (ενότητα 2.6.3).

Το δεύτερο ερώτημα αναπτύσσεται αναλυτικά στην ενότητα 6.1. Προτείνεται να υπολογίσετε τους τύπους μέσω συναρτήσεων του Excel, κάτι που ισχύει και στο πρώτο ερώτημα αλλά και τα επόμενα. Αν δεν θυμάστε τις συναρτήσεις, ανατρέξτε στον τόμο “Εφαρμογές Η/Υ” της ΔΕΟ 13.

Για το υπόδειγμα του ενός δείκτη, θα στηριχθείτε στη θεωρία της ενότητας 6.4. Η αμέσως επόμενη θα σας παρέχει πρακτικές εφαρμογές, ενώ η ενότητα 6.6 θα σας κατατοπίσει σχετικά με τον συστηματικό και μη συστηματικό (κατάλοιπα) κίνδυνο.

Για το πρώτο ερώτημα θα χρειαστείτε τη θεωρία αποτίμησης ομολογιών της ενότητας 4.1 και ειδικότερα τον τύπο 4.2.

Τα δύο επόμενα ερωτήματα καλύπτονται από την 3η άσκηση αυτοαξιολόγησης του 4ου κεφαλαίου, και στηρίζονται στους τύπους 4.5-4.6 της ενότητας 4.3.

Το πρώτο ερώτημα βασίζεται στο υπόδειγμα πολλαπλών μεγεθών της ενότητας 5.2, το οποίο ακολουθεί το ρυθμό αύξησης των μερισμάτων σε κάθε περίοδο και το υπολογίζει ανάλογα.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, σύμφωνα με την ενότητα 5.4 και συγκεκριμένα τη σελίδα 106, η κίνηση των στελεχών αποτελεί ξεκάθαρη περίπτωση παράβασης.

Υπό κατασκευή..

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διοικητική

Το θέμα αυτό καλύπτει ύλη από τρία διαφορετικά κεφάλαια. Οι Καθαρές Ταμειακές Ροές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2 του τόμου Β, η τυπική απόκλιση στην ενότητα 7.1.2 (μέθοδος μέτρησης κινδύνου) κι ο συντελεστής μεταβλητότητας στην αμέσως επόμενη (7.2). Τέλος, η μέθοδος της αξιολόγησης μέσω της Καθαρής Παρούσας Αξίας αναλύεται στο 3ο κεφάλαιο, με την δραστηριότητα 1 της σελίδας 74 να είναι ενδεικτική.

Για τον σωστό υπολογισμό των ΚΤΡ, θα χρειαστεί να κατασκευάσετε κατάλληλο πίνακα με έσοδα, έξοδα, αποσβέσεις, φόρους κλπ. Το βιβλίο δεν περιέχει σημαντική βοήθεια στο συγκεκριμένο σημείο, όμως μπορείτε να ανατρέξετε στην εργασία της Θ.Ε. για το 2014, η οποία και διαθέτει ένα παρόμοιο 1ο θέμα.

Για το πρώτο μέρος θα χρειαστείτε το κόστος μετοχικού κεφαλαίου (ενότητα 8.4.3/τόμος Β), το κόστος ομολογίας (ενότητα 8.4.5) και το συνολικό κόστος (ενότητα 8.4.7). Και οι τρεις ενότητες που αναφέρουμε, περιέχουν παραδείγματα με αντίστοιχα δεδομένα και ζητούμενα.

Στο δεύτερο μέρος αλλάζουν τα δεδομένα, όχι όμως τα ζητούμενα κι άρα θα ακολουθήσετε την ίδια ακριβώς μεθοδολογία.

Στο τρίτο μέρος χρησιμοποιείτε τον τύπο εύρεσης του συνολικού κόστους και τον λύνετε ως προς τα ποσοστά συμμετοχής των διαφορετικών τύπων δανειοδότησης. Χρήσιμο να παρατηρήσετε πως το άθροισμά τους θα αποτελεί το 100%, που συνεπάγεται πως έχετε μία μεταβλητή κι όχι δύο.

Για το πρώτο μέρος θα χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο εύρεσης του κόστους μετοχικού κεφαλαίου (ενότητα 8.4.3/τόμος Β) και θα τον λύσετε ως προς την ζητούμενη τιμή της μετοχής. Ο τυπός διαφέρει, ανάλογα με το αν πρόκειται για δυναμική εταιρεία ή στατική και τα παραδείγματα της ενότητας καλύπτουν και τα δύο σενάρια.

Για το δεύτερο μέρος μελετάτε την ενότητα 8.4.4, ώστε να κατανοήσετε ποια μετοχή θεωρείται υποτιμημένη ώστε να πάρετε θέση αγοράς και ποια υπερτιμημένη ώστε να πάρετε θέση πώλησης.

Για το πρώτο θέμα, θα αντιμετωπίσετε τις τρεις πιθανές εκβάσεις ως αναμενόμενες ΚΤΡ (ενότητα 7.1.1/τόμος Β), οι οποίες πληρώνουν το 1/3 του ποσού. Με το κόστος κεφαλαίου ήδη γνωστό, θα υπολογίσετε την τιμή του κάθε στοιχήματος με την μέθοδο αποτίμησης μετοχών στατικών εταιρειών (ενότητα 8.3.4).

Στο δεύτερο θα πρέπει να εξηγήσετε πως αν το στοίχημα πωλείται σε τιμή μικρότερη από την εύλογη, τότε θα μπορεί κάποιος να ποντάρει και στα τρία ενδεχόμενα από το ίδιο ποσό και να βγει ωφελημένος.

Στο τρίτο μέρος, αντίστοιχα, το γραφείο στοιχημάτων επωφελείται από τον στοιχηματισμό μέσω άνισων όρων.