Ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

25%

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διοικητική

Ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρήμα & Τράπεζες - Συνάλλαγμα

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Παράγωγα - Αξιόγραφα

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διοικητική

Ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρήμα & Τράπεζες - Συνάλλαγμα

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Παράγωγα - Αξιόγραφα

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διοικητική

Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρήμα & Τράπεζες - Συνάλλαγμα

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Παράγωγα - Αξιόγραφα

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διοικητική

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρήμα & Τράπεζες - Συνάλλαγμα

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Παράγωγα - Αξιόγραφα

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 31

Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διοικητική