Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων & Προϋπολογισμός Δημοσίων Φορέων & Οργανισμών

Για το πρώτο υποερώτημα θα χρειαστεί να ανατρέξετε στην ενότητα 4 του συμπληρωματικού υλικού για τη Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση. Κάθε υποενότητα περιλαμβάνει και την περιγραφή των νέων κανονισμών. Για τους τομείς εμβάθυνσης της ΟΝΕ και την επίτευξη των στόχων τους, μελετήστε την 6η ενότητα του ίδιου συμπληρωματικού υλικού καθώς και τις ενότητες 2 και 5 του εγγράφου της ΕΕ (2017). Παράλληλα, θα βρείτε χρήσιμο υλικό στην 3η ενότητα της ανακοίνωσης της ΕΕ (2019).

Όσον αφορά το δεύτερο υποερώτημα, θα ξεκινήσετε από την 6η ενότητα της Νέας Οικονομικής Διακυβέρνησης και θα συνεχίσετε μελετώντας τις ενότητες 3-4 του εγγράφου της ΕΕ (2017) κι ολόκληρη τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ (2019).

Υλικό σχετικά με το δημοσιονομικό μέσο BICC θα βρείτε στο συμπληρωματικό υλικό των διευκρινήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2019), αλλά και το δελτίο τύπου της Ε.Ε. (2018). Οι κίνδυνοι αποτυχίας θα προσεγγιστούν μέσω κριτικής σκέψης κι όχι βιβλιογραφίας.

Για το δεύτερο υποερώτημα, αρχικά θα μελετήσετε την 5η ενότητα της Νέας Οικονομικής Διακυβέρνησης και στη συνέχεια θα “παντρέψετε” τους στόχους που περιγράψατε στο προηγούμενο υποερώτημα με την αξιολόγηση του ΕΔΣ (2017).

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εξέλιξη & οι Θεσμοί της Ε.Ε.

Η πολιτική συνοχής της Ε.Ε. εξηγείται στην ενότητα 7.3 του τόμου Γ, ενώ οι διαφορετικές φάσεις περιγράφονται μέχρι και το τέλος του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Πληροφορίες για τις περιόδους 2014-2020 και 2021-2027 θα βρείτε εδώ κι εδώ αντίστοιχα, καθώς και στην ενότητα 1.3 του Εταιρικού Συμφώνου που θα βρείτε στο πρόσθετο υλικό.

Το συμπληρωματικό υλικό του Εταιρικού Συμφώνου ξεκινάει με μια σύντομη περιγραφή της προ κρίσης αποτελεσματικότητας (όπως κι ενότητα 7.2 του βιβλίου σας), ενώ η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2017) παρέχει πλούσιο υλικό για το διάστημα που ακολούθησε.

Πληροφορίες για το νέο Πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης στην ΕΕ θα βρείτε στην 4η ενότητα της ομώνυμης συμπληρωματικής πηγής, ενώ θα σας φανεί χρήσιμη και η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2017), όσον αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότας.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Οι λόγοι δημιουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών εξηγούνται στην ενότητα 6.1.3 του τόμου Β. Μελετώντας την αιτιολογική έκθεση του Ν.4622/2019, θα παρατηρήσετε πως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας του ελληνικού πολιτεύματος, τον εκσυγχρονισμό των δομών διακυβέρνησης και τη θεσμική ομοιομορφία με τα υπόλοιπα μέλη του ΟΟΣΑ.

Τα προϋπάρχοντα όργανα ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης απαντώνται στην ενότητα 5.3 του τόμου Β, ενώ η  αποστολή, η αναγκαιότητα κι ο σκοπός ίδρυσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρίσκονται στα άρθρα 81-82 της αιτιολογικής έκθεσης του Ν.4622/2019. Θα χρειαστεί να αναπτύξετε την άποψη σας μέσα από κριτική σκέψη.

Αφού μελετήσετε το συμπληρωματικό υλικό (εκθέσεις Γ.Ε.Δ.Δ. και Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), θα χρειαστεί να περιγράψετε τα υπάρχοντα κενά που καλύπτει και τα νέα που δημιουργεί (πχ. εύρος αρμοδιοτήτων) στη διαδικασία ελέγχου της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση & Δημόσια Πολιτική

Η εκμάθηση πολιτικής αποτελεί όρο που θα συναντήσετε στην τελευταία ενότητα (5.3) του βιβλίου σας, ως μέρος της μεταφοράς πολιτικών. Όπως γίνεται κατανοητό από την αιτιολογική έκθεση που ακολουθεί τον ν. 4109/2013, η σύσταση της ΓΓΣ αποτελεί μέτρο που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία από τον ΟΟΣΑ σε άλλα κράτη προηγουμένως κι ακολουθεί την επιθεώρηση της Κεντρικής Διοίκησης (2012). 

Θα ξεκινήσετε με τα άρθρα 14-15 του ν. 4109/2013, τα οποία αναφέρονται στην αποστολή και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού κι αναλύονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση. Προσοχή τα άρθρα έχουν λάθος αρίθμηση στη δεύτερη (+1 νούμερο). Μια σύνοψη του ρόλου της ΓΓΣ παρέχει και το εγχειρίδιο του διυπουργικού συντονισμού στην ενότητα 3.4.

Τα προβλήματα στην υλοποίηση του θεσμού αναδείχθηκαν στο άρθρο της κ. Πραβίτα (2013), ενώ στο 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων (2014) αναπτύχθηκε προβληματισμός κι ασκήθηκε κριτική στη λειτουργία της ΓΓΣ (σελ. 450-5). Το άρθρο 26 του ν. 4622/2019 επικαιροποιεί το θεσμό της ΓΓΣ, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει. Όσον αφορά τα είδη των επιπτώσεων, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε την τμηματοποίηση που έχει η ενότητα 3.5.2 του βιβλίου σας.

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων & Προϋπολογισμός Δημοσίων Φορέων & Οργανισμών

Στο πρώτο ερώτημα θα εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο η ορθή αποτελεσματική διαχείριση σταθεροποιεί το ελληνικό δημόσιο χρέος, βελτιώνει τα πρωτογενή πλεονάσματα, ενισχύει τη διαφάνεια κι οδηγεί στη δημοσιονομική σταθερότητα που απαιτεί η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας μας.

Πληροφορίες για τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια θα αντλήσετε στο οικονομικό δελτίο της ΤτΕ (σελ. 7-14). Η αποτελεσματικότητά τους θα κριθεί από τη διατήρηση της πολιτικής τους ουδετερότητας.

Το νέο πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων αποτελεί μέρος του αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας κι Ανάπτυξης (βλέπε Πατσουράτης: σελ. 21-22). Στοχεύει στη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά η πρακτική εφαρμογή του δεν είναι και τόσο εύκολη.

Για να διατηρηθεί στη χώρα μας ένας ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης (βλέπε τα δημοσιευμένα στοιχεία του γραφείου προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή), χρειάζεται να αποφευχθούν πρακτικές επιβολής μέτρων λιτότητας, διότι προκαλούν τελικά τα αντίστροφα αποτελέσματα.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εξέλιξη & οι Θεσμοί της Ε.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιγράφεται στην ενότητα 5 του τόμου Γ και κυρίως στην υποενότητα 5.3, όπου υπάρχει κι αντίστοιχη ερώτηση στην Άσκηση Αυτοαξιόλογησης 6. Η συμπληρωματική βιβλιογραφία και κυρίως τα άρθρα του κου Μούση στην Europedia και του κου Φραγκονικολόπουλου θα σας παρέχουν επιπλέον χρήσιμο υλικό. Τον πρώτο σύνδεσμο μπορείτε να τον μετατρέψετε σε ελληνικά πατώντας την ελληνική σημαία πάνω αριστερά από το κείμενο.

Οι προτάσεις του προέδρου της Γαλλίας κι οι πρώτες αντιδράσεις από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. βρίσκονται στο άρθρο της Καθημερινής που σας παραπέμπει η εργασία. Αυτές θα χρειαστεί να συνδεθούν αφενός με τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο προήγουμενο ερώτημα και του προβληματισμούς που έχει εκφράσει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λευκή Βίβλο που σας παρατείθεται στη συμπληρωματική βιβλιογραφία.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Πληροφορίες για τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Γ.Ε.Ε.Δ.Δ. μπορείτε να αντλήσετε στην ενότητα 5.3.1 του τόμου Β’ και στο Ν. 3074/2002 (άρθρο 2, παρ. 1-4).

Για τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 5.3.2 του τόμου Β’ και στο Ν. 3074/2002 (άρθρο 1, παρ. 2).

Για το σύστημα “Διοίκηση μέσω στόχων” θα βρείτε πληροφορίες στο νόμο 3230/2004 (άρθρα 1-8), αλλά και την επικαιροποίηση που έγινε με το Ν. 4369/2016 (άρθρο 22).

Όσον αφορά τη διασύνδεση των ελέγχων, αποτελούν διακριτές λειτουργίες, με τη στοχοθεσία να οριοθετείται μετά την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων από το Σ.Ε.Ε.Δ..

Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων μπορεί να αξιολογηθεί μέσω της ετήσιας έκθεσης του Σ.Ο.Ε.Ε. για το 2017 και πιο συγκεκριμένα το κομμάτι Β2 εκείνης.

Όσον αφορά τις προτάσεις για βελτίωση, θα σας φανούν χρήσιμες οι πληροφορίες που δίνει το βιβλίο του κ. Τσέκου σχετικά με το νομικισμό και τις συνέπειές του στη λειτουργία των ελέγχων από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (σελ. 5-7).

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 24

Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση & Δημόσια Πολιτική

Κατά τη συγκρότηση της κυβερνητικής ατζέντας (ενότητα 3.1.2), αλληλεπιδρούν τριών ειδών παράμετροι, οι οποίες εξελίσσονται ανεξάρτητα μέχρι τη στιγμή που δημιουργείται το λεγόμενο “παράθυρο πολιτικής” και συναντιούνται (σελ. 72). Στην περίπτωσή μας, το πρόβλημα ορίζεται ως το φαινόμενο της κακοδιοίκησης των υπηρεσιών των ΟΤΑ, η δημόσια πολιτική που προτείνεται είναι οι λύσεις που φέρεται να δίνουν το Πρόγραμμα Καλλικράτης αρχικά και το Πρόγραμμα Κλεισθένης στην πορεία, ενώ η πολιτική αφορά τις πιέσεις που δέχθηκε το κράτος από τις επιχειρήσεις και τις ομάδες πολιτών για μια καλύτερη εξυπηρέτηση από τους ΟΤΑ. Οι παράπανω παράμετροι αναπτύσσονται αναλυτικά με τη βοήθεια του συμπληρωματικού υλικού που σας προσφέρεται στη σελίδα της ενότητας στο study.

Για το θέμα αυτό θα μελετήσετε την Αξιολόγηση πολιτικής (ενότητα 3.5) και θα δώσετε ιδιαίτερο βάρος στα είδη των επιπτώσεων (σελ. 88) και τις τεχνικές αξιολόγησης (σελ. 89). Τα παραπάνω αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο του βιβλίου που θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τα δεδομένα που σας παρέχει η συμπληρωματική βιβλιογραφία, στις σελίδες που σας υποδεικνύει η εκφώνηση της εργασίας.