Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Οι τρόποι μέτρησης της δυναμικότητας ενός παραγωγικού συστήματος αναφέρεται στην υποενότητα 2.1.1 του τόμου Β. Μπορείτε να αντλήσετε ιδέες από τη δραστηριότητα 1 της σελίδας 49.

Στη συνέχεια θα προχωρήσετε στην ενότητα 2.2 και θα προσαρμόσετε την περιγραφή σας στα στάδια του σχήματος της σελίδας 52.

Το ετήσιο ολικό κόστος αποθεμάτων (ΟΚΑ) για κάθε μία επιχείρηση θα βρεθεί με τη βοήθεια της εξίσωσης 1 της ενότητας 7.2 του τόμου Β. Θα αντικαταστήσετε τις τιμές, ανάλογα με τα αρχικά σας γράμματα.

Η ίδια ενότητα (η οποία κι είναι SOS για τις τελικές σας εξετάσεις) σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, καθώς και τις εξισώσεις των Qoptimum και OKAminimum.

Για το θέμα αυτό θα μεταβείτε στον τόμο Δ και πιο συγκεκριμένα στην υποενότητα 1.2.2, όπου κι αναφέρονται οι μέθοδοι άσκησεις διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Θα αναφερθείτε σε εξαγορές, θυγατρικές, κλπ.

Τα πλεονεκτήματα της διεθνοποίησης μιας επιχείρησης περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 1.4 του ιδίου τόμου. Στην περίπτωση του παραδείγματος, θα αναφερθείτε στις νέες αγορές, τις επιπλέον μονάδες παραγωγής κλπ.

Η έννοια του ισοζυγίου πληρωμών περιγράφεται στην ενότητα 2.4 κι η σημασία του στην υποενότητα 2.4.2 του τόμου Δ. Η μεταφορά μέρους της παραγωγής από την Κίνα στην Τουρκία θα δημιουργήσει σημαντικό ελλείμμα στις εισροές συναλλάγματος της πρώτης, λόγω της διαφοροποίησης του εμπορικού της ισοζυγίου.

Αντίθετα, η Τουρκία θα μπορέσει να συνάψει συμφωνίες, όπως εκείνες που μελετήσατε στην υποενότητα 1.2.2, προκειμένου να γίνει χώρα υποδοχής για διεθνείς επιχειρήσεις και να αποκτήσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Οι μέθοδοι αξιολόγησης του προσωπικού αναλύεται στην ενότητα 6.5 του τόμου Γ, όπου και θα εργαστείτε σύμφωνα με τη μέθοδο συντελεστών βαρύτητας (6.5.3).

Η αποδοχή της αξιολόγησης αποτελεί βασικό ζητούμενο (ενότητα 5.7) και για να επιτευχθεί χρειάζεται να τηρηθούν κανόνες που εξηγούνται στο προηγούμενο μέρος του 5ου κεφαλαίου.

Για το θέμα αυτό, πέρα από τις προτεινόμενες εξωτερικές πηγές, μπορείτε να αντλήσετε σημαντικές πληροφορίες από την ενότητα 7.4 του τόμου Γ.

Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος βρίσκεται στην αρχή του Β τόμου κι αποτελεί θέμα το οποίο θα πρέπει να προσέξετε και για τις τελικές εξετάσεις. Το ipod διένυσε 2 έτη εισαγωγής, 3 έτη ανάπτυξης, 4 έτη ωρίμανσης και 4 παρακμής σύμφωνα με τον πίνακα πωλήσεων. Με την εμφάνιση κάθε νέου μοντέλου, η εταιρεία πετύχαινε την αύξηση της διάρκειας κάθε σταδίου έως και την ωρίμανση. Παράλληλα, η προσμονή νέας έκδοσης οδηγούσε τις πωλήσεις του υφιστάμενου προϊόντος σε “ελεύθερη πτώση”.

Η μέθοδος των χρονοσειρών επιθυμεί να προβλέψει τις μελλοντικές πωλήσεις ενός προϊόντος. Οι τύποι στους οποίους βασίζεται βρίσκονται στην ενότητα 6.2 του τόμου Β. Προτείνεται ο ζητούμενος πίνακας να κατασκευαστεί στο Excel και να μεταφερθεί στις απαντήσεις σας.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Η έννοια του οργανογράμματος περιέχεται στην ενότητα 3.1 του τόμου Α, με το σχήμα 1 της σλίδας 133 να σας δίνει μια σχετική εικόνα. 

Το δεύτερο ερώτημα απαιτεί από εσάς κριτική σκέψη, με την οποία θα συνδέσετε τα τμήματα που θεωρείτε πως είναι απαραίτητα για την οργάνωση κι υλοποίηση, τονίζοντας το συντονιστικό ρόλο της κ. Δημοπούλου.

Η διεργασία του ελέγχου περιγράφεται στην ενότητα 6.2 του τόμου Α. Ξεκινάει τον προσδιορισμό των περιοχών ελέγχου (δράσης) και τον καθορισμό των προτύπων απόδοσης (με δείκτες). Αφού τα μελετήσετε, μπορείτε να καθορίσετε εσείς τον πίνακα που προτείνετε.

Το τελευταίο στάδιο της παραπάνω διεργασίας αφορά τις διορθωτικές ενέργειες και περιγράφεται στις σελ. 247-8.

Για το πρώτο μέρος του θέματος, θα σας φανεί χρήσιμη η υποενότητα 5.3.3.4 του πρώτου τόμου, η οποία αναφέρει τα επικοινωνιακά εμπόδια εντός μιας επιχείρησης. Ειδικά για την περίπτωση των social media, θα ήταν χρήσιμο να επισημανθεί η ιδιαιτερότητα της πιθανής ανωνυμίας των συμμετεχόντων.

Όσον αφορά τη βελτίωση της επικοινωνίας, η υποενότητα 5.3.3.6 σας παρέχει τις αντίστοιχες προτάσεις.

Αφού πρώτα μελετήσετε τη περιστασιακό μοντέλο ηγεσίας της ενότητας 5.2.2.1, θα παρατηρήσετε πως ο κ. Παπαδάκης προσεγγίζει την περιοχή 3, ο κ. Χριστοδούλου την περιοχή 1 κι ο κ. Μεταξάκης την περιοχή 4.

Το τελευταίο θέμα υποστηρίζεται από τον τόμο Γ και πιο συγκεκριμένα, για την περιγραφή και τις προδιαγραφές των θέσεων εργασίας, θα συμβουλευτείτε την ανάλυση εργασίας στην ενότητα 2.3. Ως πηγή άντλησης του προσωπικού προτείνουμε το εσωτερικό της επιχείρησης, για τους λόγους που αναλύονται στην ενότητα 3.3.3.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Θεωρείστε μια υποθετική επιχείρηση κατασκευής γυναικείων υποδημάτων και δείξτε πώς αυτή αλληλεπιδρά με το εξωτερικό της περιβάλλον: (α) παραλαμβάνοντας πρώτες ύλες και χρηματοδότηση, (β) χρησιμοποιώντας εργασία και μηχανολογικό εξοπλισμό στην παραγωγική της διαδικασία και (γ) διανέμοντας τα προϊόντα της στα καταστήματα λιανικής. (Ενότητα 1.1.2/Τόμος Α).

Η θεωρίες των F. Taylor (ενότητα 1.3.1) και M. Weber (ενότητα 1.3.3) θα πρέπει αρχικά να οριστούν συνοπτικά. Στη συνέχεια, μέσα από δύο παραδείγματα της επιλογής σας, θα δείξετε πως η αυστηρή εξειδίκευση κι η κατανομή των ρόλων του F. Taylor παραμένει επίκαιρη σε σημερινές επιχειρήσεις, όχι όμως κι η χρονομέτρηση κι η αυστηρή πειθαρχία με επιπλήξεις. Ανάλογα, η ιεραρχικά δομημένη επιχείρηση με αξιοκρατικά επιλεγμένο προσωπικό του M. Weber συναντάται ακόμη σήμερα, αποφεύγοντας όμως τις απρόσωπες κι άκαμπτες σχέσεις του παρελθόντος.

Ο κ. Παπαδάκης εντοπίζει το πρόβλημα στην εμφάνισει του προσωπικού, αλλά ανησυχεί πως η πειθαρχία τους θα αποτελέσει εμπόδιο στην εφαρμογή των κανόνων που προωθεί. Γνωστοποιεί την κατάσταση σε άλλα στελέχη και ζητάει τη συνδρομή τους στην εύρεση εναλλακτικών λύσεων. Η επιλογή της καταλληλότερης  εξ αυτών θα κριθεί μετά από δοκιμή και τότε θα υλοποιηθεί (ενότητα 2.2).

Για το δεύτερο μέρος, επιστρέφετε στην ενότητα 1.3, ώστε να παρατηρήσετε πως ο μεν κ. Χριστοδούλου δανείζεται στοιχεία από τον F. Taylor, ο δε κ. Μεταξάκης από τον E. Mayo.

Για το τέταρτο μέρος της εργασίας, θα επιστρέψετε στην ενότητα 1.1.2 με έμφαση τη σελ. 28 του τόμου Α. Θα εξηγήσετε πως, η αλυσίδα που θα επιλέξετε έχει σημαντικά πιο πολύπλοκο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον, λόγω μεγαλύτερου αριθμού και ποικιλίας προμηθευτών, εντονότερου ανταγωνισμού και πελάτες από όλο το φάσμα της αγοράς.

Στη συνέχεια θα επιλέξετε δύο επιχειρήσεις, γύρω από τις οποίες έχετε προσωπική γνώση και θα συγκρίνετε και πάλι το πλήθος και την ποικιλομορφία των παραγόντων του άμεσου εξωτερικού της περιβάλλοντος.

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Τους τύπους χωροταξίας θα τους συναντήσετε στην υποενότητα 5.2.2 του τόμου Β. Στην περίπτωση της καθετοποιημένης βιομηχανίας αλουμινίου προτείνεται η χωροταξία τύπου προϊόντος, λόγω των πλεονεκτημάτων της (σελ. 129), όπως πχ. οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των θέσεων παραγωγής.

Τα κριτήρια επιλογής θέσης εγκατάστασης βρίσκονται στην ενότητα 4.2. Οι τεχνολογικοί παράγοντες ευνοούνται από στον ερημικό κόλπο (πρόσβαση σε νερό) κι οι μη τεχνολογικοί από την έκταση κοντά στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, οι οποίες κι αποτελούν βιομηχανική περιοχή (βλέπε υποενότητα 4.2.2).

Ο τύπος του βασικού μοντέλου αποθεμάτων βρίσκεται στην ενότητα 7.2 του τόμου Β. Όμως ο τύπος που θα χρειαστείτε είναι ο (2) της σελίδας 178, ο οποίος θα σας δώσει ποσότητα Q=980 περίπου κιβωτίων, που ισοδυναμεί με τις οκταπλάσιες σχεδόν ετήσιες παραγγελίες. Για το κέρδος, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε το τελικό OKAmin (τύπος 3) από το αρχικό ΟΚΑ (τύπος 1).

Ιδέες από πλεονεκτήματα των πολυεθνικών επιχειρήσεων θα πάρετε από την ενότητα 1.4 του τόμου Δ. Όσον αφορά την επιχείρηση Blueground, πλεονέκτηματα της διεθνούς επέκτασης αποτελούν η ενίσχυση του ονόματός τους (brand), η πρόσβαση σε ξένες αγορές, η πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης κι η διαφοροποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου.

Για το δεύτερο υποερώτημα θα συμβουλευτείτε την υποενότητα 1.2.3. Κάποιοι ενδεικτικοί παράγοντες είναι οι διαφορετικές ανάγκες, κουλτούρα, νομικό πλαίσιο, καθώς κι οι αναγκαίες προσαρμογές της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Σε περίπτωση Grexit, τα εξαγωγικά προϊόντα θα επηρεαστούν τις τιμές στις διαφορετικές αγορές συναλλάγματος. Η Ελλάδα θα πρέπει να ενισχύσει τις επιχειρήσεις που εξάγουν τα δυναμικά προϊόντα, ώστε εκείνες να αναπτύξουν διεθνή δραστηριότητα και να μην επηρεαστούν από ενδεχόμενο Grexit.

Η χώρα μας μπορεί να θέσει μια σειρά από δασμολογικούς και μη περιορισμούς (ενότητες 2.3.1-2.3.2), ώστε να ενισχύσει τα τοπικά προϊόντα.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Οι ατομικές αμοιβές του εργατικού προσωπικού αναφέρονται στην ενότητα 7.1 του τόμου Γ’ της ενότητας. Πιο συγκεκριμένα, η αμοιβή με βάση το χρόνο (ενότητα 7.1.1) για το διοικητικό προσωπικό προσφέρει σταθερότητα και ισονομία μεταξύ των υπαλλήλων, αλλά δεν τους παρακινεί για μεγαλύτερη απόδοση. Από την άλλη πλευρά, η αμοιβή με βάση το χρόνο (ενότητα 7.1.2) λειτουργεί ενθαρυντικά προς την επιπλέον απόδοση του υπαλλήλου, όμως διακινδυνεύει αφενός να μειωθεί η ποιότητα της εργασίας του κι αφετέρου να εξαντληθεί προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του εργοδότη.

Η επιμόρφωση αποτελεί μία από τις τρεις ενέργειες ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων που συναντάτε στην ενότητα 8.2 του τόμου Γ’. Η συγκεκριμένη υλοποίηση της κας Πέτρου αποτελεί μέθοδο επιμόρφωσης προσαρμογής (σελ. 181) κι οι στόχοι της οφείλουν να είναι σύμφωνοι με τους δείκτες που προτείνατε στο 3ο θέμα της 2ης εργασίας.

Όσον αφορά το κομμάτι της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (ενότητα 8.5), ο πίνακας της σελίδας 200 σας δίνει μια γενική κατεύθυνση. Οι δείκτες ικανοποίησης των υπαλλήλων μπορεί να είναι το περιεχόμενο του προγράμματος, η διάρκεια, η σαφήνεια των στόχων, η ατομική προσαρμογή κ.α.

Για το πρώτο ερώτημα του θέματος θα στηριχθείτε στη θεωρία της ενότητας 1.2.3 του τόμου Β’ (μελέτη σκοπιμότητας) και τα στοιχεία σχεδιασμού που παρουσιάζει η ενότητα 1.3. Το fax ως προϊόν στηρίχθηκε κυρίως στην εργονομία που προσφέρει, την αξιόπιστη μεταφορά των εγγράφων και την άμεση παράδοσή τους στον παραλήπτη. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στις υπηρεσίες που αναφέρει το κείμενο, διότι σε περίπτωση ανθρώπινης συγγραφής/παρέμβασης ενός κειμένου (μέσω email για παράδειγμα), ενδέχεται να μη γίνει πιστή αντιγραφή των δεδομένων που αποστέλλονται.

Για το δεύτερο ερώτημα, θα σας φανεί χρήσιμη η ανάλυση του κύκλου ζωής που αναφέρεται εν συντομία στην ενότητα 1.3.6 και κυρίως τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ σχετικά με τον εξοπλισμό απεικόνισης εδώ.

Οι προβλέψεις που σας ζητείται να προτείνετε αφορούν μεσοπρόθεσμες αποφάσεις και για την περίπτωση του νέου προϊόντος αξιοποιούν τις ποσοτικές μεθόδους, στην περίπτωση του δεύτερου προϊόντος τις αιτιακές και στην τελευταία περίπτωση μεθόδους χρονοσειρών. Οι παραπάνω κατηγορίες προβλέψεων περιγράφονται συνοπτικά στην ενότητα 6.1.1 του τόμου Γ’ και αναλυτικότερα στις επόμενες υποενότητες του κεφαλαίου 6.

Όσον αφορά την περίπτωση (γ), η μέθοδος του κινούμενου μέσου είναι πιο γενική και δίνει μεγαλύτερο σφάλμα από εκείνη του μοντέλου της απλής εκθετικής εξομάλυνσης. Στην περίπτωση (β) αντίστοιχα, μια οικονομετρική μέθοδος αποδεικνύεται πιο ακριβής από την ανάλυση συσχέτισης (ενότητα 6.3).

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Το κριτήριο τμηματοποίησης που χρησιμοποιήθηκε στην οργάνωση της εταιρείας ΤΟΓΙΑΣ ΑΕ είναι εκείνο των διαδικασιών. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στην ενότητα 3.2.1 του Α’ τόμου (σελ. 138). Θεωρείται κατάλληλο κριτήριο για τον συγκεκριμένο τύπο επιχείρησης.

Ο άμεσος προϊστάμενος είναι και στις δύο περιπτώσεις ο δευθύνοντας σύμβουλος, με το βαθμό εκχώρησης της εξουσίας (ενότητα 3.5/σελ. 153) να δείχνει μια ισορροπία ανάμεσα στις βαθμίδες ιεραρχίας, αλλά τις διευθύνσεις να λειτουργούν απομονωμένες.

Για το πρώτο μέρος του θέματος, θα σας φανεί χρήσιμη η υποενότητα 5.3.3.4 του πρώτου τόμου, η οποία αναφέρει τα επικοινωνιακά εμπόδια εντός μιας επιχείρησης.

Όσον αφορά τη βελτίωση της επικοινωνίας, η υποενότητα 5.3.3.6 σας παρέχει τις αντίστοιχες προτάσεις.

Η διεργασία του ελέγχου (ενότητα 6.2/τόμος Α) ξεκινάει τον προσδιορισμό των περιοχών ελέγχου (δράσης) και τον καθορισμό των προτύπων απόδοσης (με δείκτες). Αφού τα μελετήσετε, μπορείτε να καθορίσετε εσείς τον πίνακα που προτείνετε.

Το τελευταίο στάδιο της παραπάνω διεργασίας αφορά τις διορθωτικές ενέργειες και περιγράφεται στις σελ. 247-8.

Για την περιγραφή και τις προδιαγραφές των θέσεων εργασίας, θα χρειαστεί να συμβουλευτείτε τον τόμο Γ’ και πιο συγκεκριμένα την ανάλυση εργασίας (ενότητα 2.3).

Η επιλογή του προσωπικού γίνεται μέσα από τεχνικές που αναλύονται στην ενότητα 3.4.1 του ιδίου τόμου.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 11

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Για το 1ο θέμα της εργασίας θα συμβουλευτείτε την ενότητα 1.1.2 του βιβλίου σας (Τόμος Α’), κάνοντας μια αναφορά στην έννοια του συστήματος (σελ. 25). Θα πάρετε μια αλυσίδα καταστημάτων πώλησης ηλεκτρικών συσκευών, όπως ο Κωτσόβολος, ως παράδειγμα και θα την αναλύσετε σύμφωνα με το σχήμα 1 (σελ. 26). Πληροφορίες θα βρείτε στη διαδικτυακή σελίδα της επιχείρησης που θα επιλέξετε, στην ενότητα “η εταιρεία”, “προφίλ” κλπ. Χρήσιμο θα είναι να αναφέρετε το εσωτερικό κι εξωτερικό της περιβάλλον, σύμφωνα με το υλικό που σας παρέχει η συνέχεια της ενότητας 1.1.2.

Για το θέμα αυτό ανατρέχετε στη διοίκηση με βάση τη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων (ενότητα 1.3.4), δίνοντας μια εισαγωγή αναφορά στα συμπεράσματά της (σελ. 37). Στη συνέχεια επικεντρώνεστε στην έννοια της παρακίνησης (σελ. 38) και προτείνετε τεχνικές παρακίνησης σύμφωνα με τον F. Hertzberg (αναγνώριση, ικανοποίηση, ελευθερία και προοπτική) και τον A. Maslow (ικανοποίηση των αναγκών που συνθέτει η “πυραμίδα” του), ώστε το προσωπικό να δεχθεί θετικά την επερχόμενη αλλαγή στην εργασιακή του καθημερινότητα.

Στο πρώτο μέρος, ανατρέχετε στην κριτική που ασκείται στον προγραμματισμό (ενότητα 2.1.2/σελ. 89-90) κι επιβεβαιώνει την άποψη του νέου Γενικού Διευθυντή. Στη συνέχεια μεταφέρεστε στην έννοια του λειτουργικού προγραμματισμού (ενότητα 2.1.3/σελ. 92) και τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν.

Στο δεύτερο μέρος, προχωράτε στη διεργασία του στρατηγικού σχεδιασμού (ενότητα 2.1.4) κι εστιάζετε στη διαπίστωση των δυνατών κι αδύνατων σημείων του οργανισμού (σελ. 100-101), με τις ευκαιρίες και τις απειλές να αναφέρονται στο εξωτερικό του περιβάλλον. Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσετε, θα τα πάρετε κυρίως από την εκφώνηση και λιγότερο από τις επιπλέον πηγές που προσφέρονται.

Για τη διαισθητική μέθοδο λήψης αποφάσεων θα χρειαστεί να ανατρέξετε στην ενότητα 2.2.2 και πιο συγκεκριμένα στις σελίδες 115-6, που διακρίνονται οι δύο τρόποι σκέψης και συγκρίνονται μεταξύ τους. Τα στάδια λήψης αποφάσεων αναφέρονται στην ενότητα 2.2.1, με το σχήμα της σελίδας 109 να είναι διαφωτιστικό. Εδώ διακρίνουμε τα στάδια που ευνοείται η διαισθητική μέθοδος σκέψης (1ο και 3ο) και χρησιμοποιούμε ένα παράδειγμα μέσα από τις προκλήσεις που αναλαμβάνει ένα νέο στέλεχος, ώστε να δείξουμε πως η ορθολογική μέθοδος δεν είναι πάντοτε αρκετή.

Για το δεύτερο μέρος του 4ου θέματος, βρίσκουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση μιας διαισθητικής μεθόδου λήψης αποφάσεων στις ενότητες που χρησιμοποιήσαμε για το πρώτο μέρος. Χρησιμοποιούμε ένα παράδειγμα της επιλογής μας, ωστέ να δείξουμε συνθήκες ευνοούν τη χρήση της διαίσθησης (αβεβαιότητα εξωτ. περιβάλλοντος, μη δομημένο πρόβλημα, μη προγραμματισμένη απόφαση, λειτουργικό επίπεδο) και ποιες όχι.