Ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Εμπορικό Δίκαιο

Η ιδιότητα του κ. Γερολυμάτου στην ΑΕ, δίνει το δικαίωμα στον κ. Μπαρουτάκη να στραφεί νομικά κατά της ΑΕ για την οφειλή προς αυτόν (ενότητα 4.7 του 2ου μέρους και Ν. 5690/1933).

Η εξουσία που δόθηκε στον κ. Γερολυμάτο από την ΑΕ είναι νόμιμη, σύμφωνα με τον Ν. 3604/2007 (ενότητες 4.7.2.2 & 4.7.2.3 του μέρους 6).

Ο ισχυρισμός της ΑΕ δεν ευσταθεί από τη στιγμή που δεν έχει πραγματοποιηθεί η δημοσίευση της νέας σύνθεσης του ΔΣ της από το ΓΕΜΗ (Ν. 4548/2018) (ενότητες 4.7.1.3 & 4.7.1.4 του μέρους 6).

Ασφαλώς κι οι πρακτικές του κ. Γερολυμάτου αποτελούν παράδειγμα “αθέμιτου ανταγωνισμού”. Στη 2η ενότητα του 3ου μέρους και κυρίως στην υποενότητα 2.4, θα βρείτε υλικό σχετικά με τον Ν. 146/1914.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Αστικό & Εργατικό Δίκαιο

Για τη θεωρία που αναφέρεται στις συμβάσεις, θα χρειαστεί να ανατρέξετε στον τόμο του Αστικού Δικαίου και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα Β-Ι-2 του τρίτου μέρους. Παρατηρήστε πως η σύμβαση αποτελεί διμερή (ή και παραπάνω) μορφή δικαιοπραξίας.

Όπως θα παρατηρήσετε και στην ενότητα Γ-ΙΙ-4-Γ-γ του ίδιου τόμου (σελ. 135), με τα νέα δεδομένα οι συμβάσεις θεωρούνται άκυρες.

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου ερωτήματος, θα συνεχίσετε στην αμέσως επόμενη ενότητα ώστε να αναφερθείτε στην έννοια της πλάνης και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. Αν η Α στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας, τότε η δικαιοπραξία θεωρείται άκυρη κι όχι ακυρώσιμη.

Στην υποενότητα 2.2.1 του τόμου του Εργατικού Δικαίου θα ενημερωθείτε πως η σύμβαση ορισμένου χρόνου διακόπτεται νωρίτερα από τη λήξη μόνον εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Συνεπώς δεν υφίσταται περίπτωση πρόωρης μονομερούς ανανέωσής της.

Τα δικαιώματα του Χ θα τα βρείτε στην υποενότητα 3.1.2, όπου κι αναφέρονται οι τρόποι προστασίας του μισθού.

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Διοικητικό Δίκαιο

Η ανάκληση της απονομής του τίτλου δεν είναι παράνομη αλλά ακυρωτέα, διότι αφενός δεν κλήθηκε σε απολογία πριν τη λήψη της απόφασης η κατηγορούμενη κι αφετέρου η συμμετοχή του πρώην συζύγου στην τριμελή επιτροπή επηρεάζει το αμερόληπτο της απόφασης. Δείτε σχετικά στην ενότητα 2.5.1 του τόμου Β.

Η διοικητική πράξη της ανάκληση είναι ατομική, συστατική, επαχθής και ρητή. Δείτε σχετικά στην ενότητα 2.1.3 του τόμου Β.

Η πράξη ανάκλησης οφείλει να αιτιολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (2690/1999), με τρόπο που ορίζεται στη 2η παράγραφο. Δείτε σχετικά και στην ενότητα 3.2.3 του τόμου Β.

Η φοιτήτρια αναφέρεται στο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης που απορρέει απο το άρθρο 20 του Συντάγματος. Ασφαλώς, η παράλειψη αυτή καθιστά παράνομη τη διαδικασία ανάκλησης.

Η συμμετοχή του πρώην συζύγου καταπατά το άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η αμεροληψία της απόφασης.

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Συνταγματικό Δίκαιο & Δίκαιο της Ε.Ε.

Για τις προτάσεις των 50 βουλευτών προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ως βιβλιογραφία το σύγγραμα της κας Παπαδοπούλου (2015). Συγκεκριμένα, ο θεσμός της ψήφου εμπιστοσύνης αναλύεται στην ενότητα 7.4 (άρθρο 84 Σ.), η εκλογή του ΠτΔ στην ενότητα 6.4 (άρθρο 32 Σ.), ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας (άρθρο 93 Σ.) στην ενότητα 4.1.4 κι η θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 13 Σ.) κι η ισότητα (άρθρο 4 Σ.) στην ενότητα 8.1.2, η οποία και θέτει τα όρια της αναθεώρησης.

Για τα ερωτήματα του δεύτερου μέρους της εργασίας σας, προτείνονται οι σημειώσεις του κ. Φεφέ (2018). Οι κανονισμοί έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα κι άμεση εφαρμογή, οπότε ασφαλώς κι υπάρχει σημαντική διαφορά σε σχέση με οδηγία με προθεσμία σε μετέπειτα χρόνο (σελ. 62-63). Η διαδικασία προσχώρησης της Ουγγαρίας και πάλι στην Ε.Ε., εξηγείται στις σελ. 25-26 (άρθρο 49 ΣΕΕ).

Ακαδημαϊκό έτος 2018/19

Υπόδειγμα 4ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Εμπορικό Δίκαιο

Όπως μπορείτε να δείτε και στην ενότητα 2.2.2 του τόμου Δ και -πιο συγκεκριμένα- στην άσκηση αυτοαξιολόγησης 2 που τη συνοδεύει, η αντιπροσώπευση γίνεται αποκλειστικά από τον ομμόρυθμο εταίρο, εκτός αν υφίσταται εξουσιοδότηση προς τον ετερρόρυθμο ή -όπως εδώ- το όνομα του τελευταίου υπάρχει στην επωνυμία. Συνεπώς στη συγκεκριμένη ΕΕ, ο ετερρόρυθμος εταίρος λογίζεται πρακτικά ως ομμόρυθμος και μπορεί να εκπροσωπήσει κι εκείνος της επιχείρηση.

Συνεχίζοντας στην ενότητα 2.2.2, και οι δύο εταίροι έχουν συμμετοχή στις ζημιές, κατά το ποσοστό που τους αναλογεί (30/70)

Η εμπορική επωνυμία οφείλει να περιλαμβάνει το όνομα τουλάχιστον ενός εκ των ομμόρυθμων εταίρων, εδώ του κ. Δημητρακόπουλου. Μάλιστα λόγω της ιδιαιτερότητας να έχει οριστεί στην προηγούμενη επωνυμία ο κ. Αδαμόπουλος, υπολογίζεται κι εκείνος ως εξ ολοκλήρου υπεύθυνος (όπως ο ομμόρυθμος).

Η συναλλαγματική βρίσκεται στην ενότητα 5.2 και τα προαπαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου εκείνη να δημιουργήσει υποχρέωση στη σελίδα 131 του τόμου Δ. Ο όρος δεν ευσταθεί, διότι απαγορεύεται η οπισθογράφηση με αίρεση (βλέπε σελ. 133). Τα αποτελέσματα της οπισθογράφησης μπορείτε να τα βρείτε στο τέλος της υποενότητας 5.2.2.

Υπόδειγμα 3ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Αστικό & Εργατικό Δίκαιο

Ο έλεγχος σκοπιμότητας του σωματείου αποκλείεται κατά τη δικαστική απόφαση που εκδίδεται σχετικά με την αίτηση σύστασης του σωματείου (Αστικό Δίκαιο-Μέρος 1ο-Κεφάλαιο Γ-Ενότητα IV-Δ). Το Μονομελές Πρωτοδικείο προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας κι οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος θα αντιβαίνει στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συναιτερίζεσθαι (άρθρο 12, παρ. 1 Σύνταγμα).

Το σωματείο μίσθωσε τον χώρο από τον Χ για ορισμένο χρόνο (Αστικό Δίκαιο-Μέρος 8ο-Κεφάλαιο Β-Ενότητα IV). Οι υποχρεώσεις του μισθωτή περιγράφονται στο κομμάτι 3β της ενότητας.

Το σωματείο έχει το δικαίωμα μέσω της συνέλευσης να αποφασίζει εάν ένα νέο μέλος θα εισέλθει σε αυτό (άρθρο 93 ΑΚ). Όμως στην περίπτωση του φοιτητή Α, προσβάλεται το δικαίωμα στην προσωπικότητά του (Αστικό Δίκαιο-Μέρος 1ο-Κεφάλαιο Β-Ενότητα IΙΙ) κι οι ενδεχόμενες αξιώσεις του περιγράφονται στην υποενότητα 1β του παραπάνω.

Ο εργοδότης ασφαλώς οφείλει να καταβάλει στην πρώην υπάλληλο του τους μισθούς που έχουν συμφωνήσει (Αστικό Δίκαιο-Μέρος 8ο-Κεφάλαιο Γ-Ενότητα V-3Β). Η προστασία του δικαιώματος της Γ θα γίνει με ένδικα μέσα (Αστικό Δίκαιο-Μέρος 2ο-Κεφάλαιο Ε-Ενότητα I), σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, πιθανότατα Ειρηνοδικείο.

Όχι, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στην πρώην υπάλληλο του τους μισθούς που έχουν συμφωνήσει (Αστικό Δίκαιο-Μέρος 8ο-Κεφάλαιο Β-Ενότητα V-3Β). Ο πρώτος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, όμως δεν έχει γίνει αθέτηση της συμφωνίας εκ μέρους της εργαζομένης ώστε να υποχρεώνεται να καταβάλει αποζημίωση ή να μην πληρωθεί τα δεδουλεμένα της (άρθρα 672-3 ΑΚ).

Υπόδειγμα 2ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Διοικητικό Δίκαιο

Η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, διότι απευθύνεται σε συγκεκριμένους αποδέκτες και σε μια μοναδική κατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διακρίσεις των Διοικητικών Πράξεων μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 2.1.3 του τόμου Β (σελ. 64).

Δείτε και την Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 5 του Κεφαλαίου 2.

Από τη στιγμή που πρόκειται για ατομική διοικητική πράξη, η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ γίνεται μόνο όταν ορίζεται ρητά κάτι τέτοιο (ενότητα 2.1.4/σελ. 70).

Η αιτιολογία των ατομικών διοικητικών πράξεων είναι απαραίτητη κι αφορά τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα αυτών (ενότητα 3.2.3/σελ. 173-4). Τα χαρακτηριστικά της: ειδική, επαρκής και να ανταποκρίνεται στα στοιχεία του φακέλου. Αναλυτικότερα, αναφέρονται στην ενότητα 3.2.4.

Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της οικοδομής επιθυμεί να προσφύγει δικαστικά. Δείτε το παράδειγμα 92 της ενότητας 2.5.1 (σελ. 122).

Ναι, αποτελεί νόμιμη κοινοποίηση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου να μην αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της διοικητικής πράξης (βλέπετε σχετικά την Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 7 της Ενότητας 2).

Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας της Θ.Ε. ΔΕΟ 10

Συνταγματικό Δίκαιο & Δίκαιο της Ε.Ε.

Η κυβέρνηση δεν έχει την υποχρέωση να παραιτηθεί, όμως η προφορική δήλωση του αρχηγού του κόμματος Δ αναμένεται να οδηγήσει σε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση που εκείνη υπερψηφιστεί, ο ΠτΔ οφείλει να προκυρήξει εκλογές και να ορίσει προσωρινή κυβέρνηση που να αποτελείται από όλα τα κόμματα. Είναι η περίπτωση που είδαμε πρόσφατα, στην τελευταία κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μετά την ανακοίνωση της εισόδου της χώρας σε καθεστώς μνημονίου.

Υλικό σχετικό με την πρόταση δυσπιστίας θα βρείτε στο πρόσθετο υλικό του Συνταγματικού Δικαίου, στην ενότητα 4.4. 

Για το θέμα της διεξαγωγής δημοψηφίσματος θα βασιστείτε στο αντίστοιχο πρόσθετο υλικό που στηρίζεται στο άρθρο 44 του Συντάγματος. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 3.3 του συμπληρωματικού υλικού κι η ισχύς του εξηγείται πλήρως στην ενότητα 3.1.

Τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης παραβιάζουν τα άρθρα της Ε.Ε. που ορίζουν την ελευθερία στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων (ενότητα 4.3/τόμος Α1).

Ο σύνδεσμος εισαγόμενων προϊόντων μπορεί να απευθυνθεί στα ελληνικά δικαστήρια και να στηριχθεί στην αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού (ενότητα 3.5.4/τόμος Α1), όμως δεν είναι βέβαιο πως το αίτημα του θα γίνει αποδεκτό.

Ο σύνδεσμος μπορεί να στραφεί προς το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) για μεγαλύτερη σιγουριά, με τη διαδικασία να αναλύεται στον πίνακα της σελίδας 67 της ενότητας 2.4 του τόμου Α1.